FI SV EN

Arkkitehtuurimenetelmä

Julkisen hallinnon arkkitehtuurikuvaukset ovat yhteisesti muodostettuja kuvauksia hallinnon toiminnasta, tietotarpeista, tietojärjestelmistä ja teknologiaratkaisuista.

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä sisältää eri näkökulmia kokonaisuuden hahmottamiseksi ja jäsentämiseksi:

  • Toiminta-arkkitehtuuri kuvaa organisaation toiminnalliset rakenteet. Myös toiminnan kehittämisen perusrakenteet, kuten visiot ja strategiat, ovat osa toiminta-arkkitehtuuria.
  • Tietoarkkitehtuuri kuvaa organisaation käyttämät tiedot, niiden rakenteet sekä suhteet. Tietoarkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on luoda organisaatiotasoinen yhteinen näkemys keskeisestä tietopääomasta sekä helpottaa tiedon löytämistä, välittämistä ja hallintaa. Suunnittelulla tähdätään tietorakenteiden vakiointiin ja sen mahdollistamaan tietojen uudelleenhyödynnettävyyteen.
  • Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa organisaation keskeiset tietojärjestelmät, niiden suhteet ja ominaisuustiedot. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu on ko. arkkitehtuurin rakenteellista suunnittelua, elinkaarisuunnittelua sekä kustannus- ja käyttöoptimointia.
  • Teknologia-arkkitehtuuri kuvaa organisaation teknologista infrastruktuuria ja järjestelmäarkkitehtuurin teknologiavalintoja. Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa linjataan käytettävät tekniset järjestelmien ja ICT-infrastruktuurin ratkaisuvaihtoehdot, standardit ja rakenteet siten, että kokonaisuus tukee parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteita.

Nykytila

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin nykytila kuvaa, kuinka hallinnon organisaatioiden muodostaman kokonaisuuden osat organisaatiot, tiedot, toimijat, toimintaprosessit, tietojärjestelmät sekä teknologiset laite- ja käyttöympäristöt liittyvät tällä hetkellä toisiinsa ja toimivat kokonaisuutena. Nykytilan kuvausten tarkoitus on auttaa paremmin ymmärtämään julkisen hallinnon organisaatioiden välisiä yhteyksiä sekä parantaa olemassa olevan ympäristön hallintaa.

Tavoitetila

Tavoitetilan arkkitehtuuri on sekä strategisen että operatiivisen johtamisen väline, jonka avulla yhtenäistetään toiminnan kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuuri parantaa julkisen hallinnon organisaatioiden kykyä saavuttaa halutunlainen tulevaisuus. Sen avulla IT-ratkaisujen kehittämisestä tulee ennakoivaa ja se saadaan sidotuksi ydintoiminnan kehittämiseen.

Arkkitehtuurin tavoitetilan kuvausten avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toiminnallistekninen ympäristö, joka on hallittavissa ja muunneltavissa toiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan. Tässä ympäristössä kaikki osat sopivat toisiinsa ja keskeiset komponentit toteutetaan vain kerran.

Kehittämispolku

Kolmas arkkitehtuurimenetelmän keskeinen väline on kehittämispolku. Se kuvaa, miten kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti tavoitetilaa useiden vuosien ajan. Kehittämispolun tavoitteena on kommunikoida arkkitehtuurin kehittämisen suunnitelma ja vaiheet, jolloin sidosryhmät voivat ennakoida tulevia tuotoksia ja hankkeita. Tämä luo pohjaa yhteisen tavoitetilan saavuttamiseen ja samalla vältetään päällekkäistä tekemistä.

Arkkitehtuurimenetelmän kuvaus on julkaistu JHS-suosituksena (JHS 179).

Lisätietoa

JHS-suositus JHS 179

Avoindata.fi

Valmennukset julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi kokonaisarkkitehtuurin avulla

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Hannu Ojala
puh. 02955 30151
etunimi.sukunimi@vm.fi