Valtionhallinnon virkamiesetiikan tutkimusanalyysi

Valtiovarainministeriö 16.2.2017 10.04
Tiedote

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö sel­vit­ti vuonna 2016 kan­sa­lai­sil­le ja vir­ka­mie­hil­le suun­nat­tu­jen ky­se­ly­jen avul­la val­ti­on­hal­lin­non ar­vo­jen to­teu­tu­mis­ta vir­ka­mies­ten toi­min­nas­sa. Ky­se­ly­jen päätu­lok­set jul­kis­tet­tiin marraskuussa pidetyssä seminaarissa. Tutkimusaineistoa on nyt analysoitu tarkemmalle tasolle ja molempien kyselyjen analyysit ja johtopäätökset löytyvät verkkosivuilta.

Kansalaiset luottavat hallinnon laillisuuteen ja vastuullisuuteen, mutta toivovat enemmän avoimuutta ja selkeyttä

Kansalaiskyselyyn vastasi n. tuhat 15-79 –vuotiasta kansalaista. Tutkimuksen kohteena olivat kansalaisten mielipiteet eri arvojen tärkeydestä ja niiden toteutumisesta valtionhallinnon virkamiesten toiminnassa. Kan­sa­lais­ky­se­lys­sä vir­ka­mies­e­tii­kan ja mo­raa­lin tila ar­vi­oi­tiin ko­ko­nai­suu­te­na mel­ko hy­väk­si. Lail­li­suus­peri­aate ja vas­tuul­li­suus to­teu­tu­vat val­ti­on­hal­lin­nos­sa kan­sa­lais­ten mie­les­tä par­hai­ten. Eni­ten pa­ran­net­ta­vaa näh­tiin hal­lin­non avoi­muu­des­sa ja ta­lou­del­li­suu­des­sa. Valtiovarainministeriö teetti kansalaiskyselyn ensimmäistä kertaa.

Johdon esimerkki, koulutus ja selkeät pelisäännöt auttavat virkamiehen arjessa

Virkamiehille tehtyyn kyselyyn vastasi lähes tuhat virkamiestä hallinnon eri tasoilta. Virkamieskyselyssä tarkasteltiin virkamiesetiikan eri puolia: hallinnon arvojen muutosta, virkamieseettisiä periaatteita, eettisesti ongelmallisia tilanteita sekä erilaisia keinoja, joilla virkamiesetiikan korkeata tasoa voidaan ylläpitää ja kehittää. Vastausten perusteella perinteiset virkamiesarvot ovat yhä arvossaan: yli 70 % vastaajista piti asiantuntemusta, puolueettomuutta, riippumattomuutta sekä laillisuusperiaatetta valtionhallinnon ydinarvoina. Virkamiehet toivovat selkeitä vastuusuhteita, hyvää johdon esimerkkiä, virkamiesetiikkaa koskevaa koulutusta ja keskustelua oman organisaation arvoista.

Valtionhallinnon virkamiesetiikan ja –moraalin tila – kansalaiskyselyn tulokset

Virkamiesetiikan tila 2016 - kyselytutkimus valtion virkamiesten arvoista ja etiikasta

Valtiovarainministeriö