FI SV EN

Avoin hallinto

Valtiovarainministeriö tekee työtä julkisen hallinnon toiminnan ja tiedon avaamiseksi yhdessä ministeriöiden, virastojen ja kuntien kanssa.  Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja torjutaan korruptiota.

Avoimen hallinnon yhteiset periaatteet

KANSALAISEN OIKEUDET • Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen. Kerromme valmisteltavista asioista jo valmistelun alkuvaiheessa niin, että ratkaisuun on aidosti mahdollista vaikuttaa.

AVOIMUUS • Tarjoamme tietoja hallinnon toiminnasta ja hallinnon tietovarantoja tasapuolisesti. Tiedot ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

VASTUULLISUUS • Huolehdimme, että kansalaisten näkemykset ovat mukana valmistelun ja toimeenpanon eri vaiheissa. Kerromme selkeästi etukäteen kuulemisen ja osallistumisen vaiheet, tavoitteet ja rajoitteet. Huolehdimme tarjottavan tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

KATTAVUUS • Tarjoamme kaikille kansalaisille mahdollisuutta osallistua asioiden valmisteluun ja kehittämiseen. Käytämme sekä erilaisia perinteisiä toimintatapoja että sähköisiä kanavia osallistumiseen ja tiedon tarjoamiseen.

YHTEENSOVITTAMINEN • Valmistelemme asioita yhdessä hallinnon eri toimijoiden kanssa niin, että vältämme valmistelun päällekkäisyydet, erisuuntaisuuden ja sirpaloitumisen.

VOIMAVARAT • Luomme avoimen hallinnon organisaatiokulttuurin, jossa meillä on riittävä osaaminen ja voimavarat avoimeen valmisteluun sähköisinja perinteisin menetelmin.

ARVIOINTI JA JATKUVA KEHITTÄMINEN • Arvioimme säännöllisesti avoimen hallinnon toteutumista ja hyödynnämme arvioinnit kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Onnistumistamme määrittää se, että kansalaiset voivat olla aidosti vakuuttuneita siitä, että heitä on kuultu.

 

Avoimen hallinnon kolmas toimintaohjelma

Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman vuosille 2017-2019 toimeenpano alkaa 1.7.2017

Avoimen hallinnon kolmas kansallinen toimintaohjelma

 

Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman valmistelu

 

Avoimen hallinnon kolmas toimintaohjelma Lausuntopalvelussa

Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman lausuntopyyntö oli lausuntopalvelussa lausuttavana 2.2 - 3.3.2017. Linkki saatuihin lausuntoihin. Suomen Avoimen hallinnon III toimintaohjelmalla edistetään kansalaisten osallisuutta. Teemat vuosille 2017–2019 ovat ymmärrettävyys, avoin maakunta ja julkisuus. Teemojen alla on yhteensä kymmenen toimeenpantavaa sitoumusta, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan ohjelman kuluessa ja sen päätteeksi.

Kiitos kaikille lausunnonantajille!

Lausuntoyhteenveto Avoimen hallinnon III  toimintasuunnitelman lausunnoista

 

Ole Avoin –

tule vaikuttamaan keskiviikkona 23.11. klo 12.30-15.30

Avoimen hallinnon 3. toimintasuunnitelman valmistelun 2. työpaja pidettiin valtiovarainministeriön seminaarisalissa Pajassa, kokouskeskuksessa, osoitteessa Mariankatu 9, 00170 Helsinki.

Avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman valmistelu on edennyt.  Käynnistysseminaarissamme 6.9. työstimme teemoja, joita on sen jälkeen edelleen kehitetty otakantaa.fi- keskustelussa ja yhdessä toisen Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan järjestöjäsenten kanssa.Tässä toisessa työpajassa jatkoimme teeman jalostamista konkreettisiksi toimenpiteiksi. Pohjana työssä oli ensimmäisessä työpajassa kerätyt ehdotukset.

Tilaisuuden ohjelma

 

Suomen Avoimen hallinnon III toimintasuunnitelman valmistelu on nyt käynnissä

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt Suomen Avoimen hallinnon III toimintasuunnitelman laadinnan vuosille 2017–2019. Valmistelu käynnistyi 6.9 Helsingissä järjestetyssä avoimessa seminaarissa, jossa työstettiin teemoja tulevan ohjelman sisällöksi. Nyt voit kommentoida ja edelleen kehittää näitä teemoja 30.9.2016 asti. Tästä työvaiheesta laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan tässä palvelussa ja jota tullaan hyödyntämään jatkovalmistelussa. Uusi toimintasuunnitelma valmistuu huhtikuussa 2017.

Kommentoi ja työstä edelleen ehdotuksia Suomen Avoimen hallinnon III toimintasuunnitelman sisällöksi vuosille 2017-2019 otakantaa.fi -sivulla 15.-30.9.2016

 Avoimen halinnon kolmannen toimintasuunnitelman laadintaprosessin aikautaulu

Kuva toimintasuunnitelman laadintaprosessista

Ole Avoin – tule vaikuttamaan

Avoimen hallinnon kolmannen toimintasuunnitelman laadinnan kaikille avoin käynnistämisseminaari pidettiin tiistaina 6.9. 2016 valtiovarainministeriössä.

Suomi on tällä hetkellä panemassa toimeen toista Avoimen hallinnon toimintasuunitelmaansa, joka kattaa ajanjakson 1.7.2015-30.6.2017. Kolmas toimintasuunnitelma laaditaan ajanjaksolle 1.7.2017- 30.6.2019.

Seminaarissa hahmoteltiin toimintasuunnitelman sitoumuksia, jotka viedään keskusteluun otakantaa.fi –palveluun syyskuun lopulla.

Käynnistämisseminaarissa tehtiin ryhmätöitä iloittautumisen yhteydessä tehdyn ennakkotehtävän pohjalta. Ilmoittautuneita pyydettiin miettimään mitä ovat ne asiat, joita meidän tulisi 2017-2019 tehdä hallinnon avoimuuden ja kansalaisten osallisuuden edistämiseksi, teknologian hyödyntämiseksi hallinnossa ja korruption estämiseksi. Kaksi tärkeintä teemaa kirjoitettiin ilmoittautumislomakkeelle. Ennakkotehtävän sai täyttää myös, vaikka ei pystynyt osallistumaan seminaariin.

Ennakkotehtävissä ehdotetut teemat luokiteltiin seitsemään eri otsikon alle, jotka olivat:
1. Tiedon ja päätöksenteon avoimuus
2. Yhtiöittäminen ja julkisuus
3. Selkeä virkakieli
4. Kaikkien osallisuus
5. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset
6 .Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys
7. Virkamiesten valinta ja koulutus, virkamiesetiikka

Ennakkotehtävässä ehdotetut teemat

Seminaarissa osallistujat saivat äänestää kahta teemaa ja kolmea eniten ääniä saanutta teemaa työstettiin ryhmätöissä. Kolme eniten ääniä saanutta teema olivat 1. Tiedon ja päätöksenteon avoimuus, 2. Yhtiöittäminen ja julkisuus ja 6. Palvelujen saavutettavuus ja esteettömyys. Muitakaan teemoja ei ole hylätty, vaan niitäkin työstetään jatkossa eteenpäin.

Käynnistystyöpajan ryhmätöiden tulokset

Tietoa Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmasta ja toimintasuunnitelman laadinnasta

Ikääntyvien nettiaivoriihi

Ikääntyvien nettiaivoriiheen digitaalisista palveluista ja vaikuttamismahdollisuuksista oli mahdollista osallistua 4.4. - 8.5.2016.

Nettiaivoriihen tulosraportti:
Monessa mukana kaiken ikäisenä – aivoriihen I tulosraportointi

Avoimen hallinnon toimeenpanon tukiryhmän virtuaaliworkshop
Ikääntyneiden kehitysideat ajatuksista tekoihin
Virtuaaliworkshopin tulostiivistelmä

***

Ajankohtaista

 

Avoimen hallinnon uutiskirje huhtikuu 2017

Avoimen hallinnon uutiskirje maaliskuu 2017

Avoimen hallinnon uutiskirje helmikuu 2017

Avoimen hallinnon uutkirje tammikuu 2017

Avoimen hallinnon uutiskirje joulukuu 2016

Avoimen hallinnon uutiskirje marraskuu 2016

Avoimen hallinnon uutiskirje lokakuu 2016

Avoimen hallinnon uutiskirje syyskuu 2016

Avoimen hallinnon uutiskirje elokuu 2016

Avoimen hallinnon uutiskirje heinäkuu 2016

Avoimen hallinnon uutiskirje kesäkuu 2016

 

Suomen Avoimen hallinnon toinen toimintasuunnitelma 2015-2017

Suomen toisen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpano alkoi 1.7.2015.
Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 2015-2017.

Avoimen hallinnon toisen toimintasuunnitelman toimenpiteiden tilannekatsaus 3/2017

Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 2015-2017 kalvot

Avoimen hallinnon toimeenpanon tukiryhmän asettamispäätös

Suomen tämänhetkisessä toimintasuunnitelmassa on neljä sitoumusta: selkeä hallinto, hallinto mahdollistajana, avoin toiminta ja lasten ja nuorten sekä ikääntyvien osallisuus.

Suomen 2. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman (2015-2017) luonnos oli lausuttavana lausuntopalvelussa tammikuun 2015 loppuun saakka. Lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelussa.

Lausuntojen huomiointi: Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Lausuntoyhteenveto Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Toisen toimintasuunnitelman laadinnan aikataulu

Avoin hallinto - hanke järjesti  uuden toimintasuunnitelman 2015-2017 ideointitilaisuuden elokuussa 2014

Tilaisuuden tallenne löytyy verkosta.

 

Open Government Partnership (OGP)

Suomen Avoimen hallinnon hanke on osa kansainvälistä Open Government Partnership (OGP) –kumppanuushanketta www.opengovpartnership.org.

Suomi hyväksyttiin huhtikuussa 2013 kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan.

***

Lisää avoimen hallinnon tilaisuuksien materiaaleja Materiaaleja ja taustaa -sivulla

Lisätietoja

Avoin hallinto -esitekortti 2. toimintasuunnitelma
Avoin hallinto -esite

Kuntalaiset keskiöön -verkkotyökalupakki

Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon

Yhteystiedot

Hankkeen puheenjohtaja
finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh.  02955 30171
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Arja Terho
puh. 02955 30235
etunimi.sukunimi@vm.fi

Hankkeen sihteeri
Assistentti
Sonja Joutsenlahti-Wuoristo
puh. 02955 30433
etunimi.sukunimi@vm.fi