FI SV

Hankearvioinnit ja lausunnot

Tietojärjestelmien kehittämistä sisältävien hankkeiden arviointiin on luotu valtionhallinnon yhteinen arviointimenetelmä, ns. arviointikehikko. Arvioinnin tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että

  •  käynnistetään vain sellaisia hankkeita, joilla on onnistumisen edellytykset
  •  hankkeiden kustannukset ja hyödyt on realistisesti arvioitu ja hyötyjen realisointi suunniteltu
  •  hankkeissa kehitettävät ratkaisut ovat yhteentoimivia.

Virastoja suositellaan arvioimaan menetelmän avulla kaikki merkittävät toiminnan kehittämishankkeet, joihin sisältyy tietojärjestelmien kehittämistä. Kehikon mukainen arviointi on tarkoitettu tehtäväksi esiselvitysvaiheen jälkeen, kun tavoitetilan ratkaisusta ja sen toteutukseen liittyvästä kokonaisuudesta on olemassa vähintään alustava suunnitelma. Arviointikehikon liitteeksi on laadittu yhteinen mallipohja kustannus-hyötyanalyyseille, joka hanke-/projektisuunnitelman ohella täydentää arviointikehikossa kuvattuja tietoja.

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) edellyttää, että valtion tietohallintoa koskevista hankinnoista, joilla on laajaa toiminnallista merkitystä tai jotka ovat taloudelliselta arvoltaan merkittäviä, on ennen hankintaa pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto. Lausuntomenettelystä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa 1249/2014, jonka soveltamisesta on tehty erillinen ohje. Jos hankinta liittyy merkittävään kehityshankkeeseen, niin lausunnon edellytyksenä on arviointikehikon mukainen hankearviointi ja arviointiraportti.

Edellä kuvattu lausuntomenettely koskee käytännössä sellaisia hankkeita, joiden kokonaiskustannukset ovat vähintään viisi miljoonaa euroa. Sen lisäksi hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi joulukuussa 2014, että myös pienempien, kokonaiskustannuksiltaan vähintään miljoonan euron hankkeiden vaikuttavuusarviointeja on tehostettava. Tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmässä (TIETOKEKO) on todettu, että linjauksen mukainen toiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että miljoona euroa ylittävistä hankkeista kootaan lausuntomenettelyä vastaava aineisto (arviointikehikko liitteineen) ja tehdään kehikon mukainen itsearviointi, vaikkei lausuntomenettely niitä koskekaan. Arviointien tekemistä tuetaan ja seurataan osana VM:n JulkICT-toiminnon ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä.

Lisätietoa

Arviointikehikko

Ohje arviointikehikon käyttöön

Kehityshankkeiden kustannus-hyötyanalyysien mallipohja

Valtioneuvoston asetus 1249/2014

Ohje valtioneuvoston asetuksen 1249/2014 mukaisesta lausuntomenettelystä

Lomakepohja asetuksen 2 §:n mukaisille hankinnoille

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Toni Äikäs
puh. 02955 30167
etunimi.sukunimi@vm.fi