FI SV EN

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisuusarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään hallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. JHKA koostuu ylimmän tason arkkitehtuureista ja linjauksista sekä kohdealueiden ja niiden osa-alueiden yhteisistä arkkitehtuureista. Yhteisillä arkkitehtuureilla tuetaan julkisen hallinnon kansallista ohjausta, mutta myös organisaatioiden omaa arkkitehtuurin kehittämistyötä.

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri määrittää arkkitehtuurikokonaisuuden rakenteen, ohjaa ja linjaa alempien tasojen (kohdealueet ja niiden osa-alueet) sekä yksittäisten organisaatioiden arkkitehtuurien kehittämistä. Tämän lisäksi yhteinen kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa käytettäväksi viitearkkitehtuureja ja yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä, joita ovat mm. suunnittelu- ja kuvausmenetelmät, hallintamalli, mittarit, kohdealuejako, kypsyystasomalli ja kehittämispolku.

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin tietojärjestelmänäkökulma ei sisällä yhteenlaskettuna kaikkia eri organisaatioiden tietojärjestelmäpalveluita. Se sisältää ne julkisen hallinnon yhteiset tietojärjestelmäpalvelut, jotka on järkevää toteuttaa kertaalleen yhtenä, yhteisenä ratkaisuna, jota eri organisaatiot voivat omassa toiminnassaan käyttää ja hyödyntää. Vastaava pätee myös muihin arkkitehtuurinäkökulmiin.

Ohjeet ja suositukset

Arkkitehtuurien laadintaan on olemassa kattavasti ohjeita. Yhteentoimivuusportaali toimii julkisen hallinnon yhteentoimivuutta edistävän suunnittelutiedon kokoajana. Portaali mahdollistaa suunnittelutiedon jakamisen ja uudelleenkäytön vähentäen näin päällekkäistä suunnittelutyötä. Yhteentoimivuusportaalin kautta löytyvät olennaiset julkisen hallinnon toiminnan, tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämistä tukevat palvelut ja tiedot.  Yhteentoimivuusportaalista vastaa valtiovarainministeriö.

Lisätietoa

Julkisen hallinnon KA-kypsyystasomalli

Avoindata.fi

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Jari Kallela
puh. 02955 30153
etunimi.sukunimi@vm.fi