FI SV

Kokeiluun ilmoittautuminen

Valtiovarainministeriö kutsuu kiinnostuneet kunnat ja niiden yhteistyökumppanit mukaan digikuntakokeiluun.

Tavoite

Digikuntakokeilujen tavoitteena on edistää kuntien toimintatapojen sekä palveluiden kehittämistä, joka on

 • ennakkoluulotonta
 • kuntalaisten hyvinvointia parantavaa
 • tulevaisuussuuntautunutta
 • parantaa asiakkuuden johtamisen edellytyksiä.

Tavoitteena on myös saada aikaan näyttöön perustuvaa säästöä ja/tai hillitä kuntien kustannusten kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä .

 • Merkittäviä kustannussäästöjä samalla kuin asiakaskokemus parantuu.
 • Edistää kokeilukulttuuria, -ajattelua ja asennetta, kuntien verkostoitumista sekä asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä kuntasektorilla.
 • Edistää valmistautumista kunnan roolin muutokseen tulevaisuuden kunnassa (digitalisaationäkökulma).

Mitä kokeilu sisältää?

Kokeilun sisältöä kehitetään tarvelähtöisesti yhdessä mukaan lähtevien kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Tähänastisissa suunnitelmissa esiin ovat nousseet mm. seuraavat aiheet:

 • Kunnan tulevaan rooliin valmistautuminen (maakuntauudistuksen jälkeen)
 • Sähköisen päätöksenteon ja johtamisen kokeileminen
 • Sähköisen asioinnin kehittäminen kuntapalveluissa
 • Kuntalaislähtöinen palveluiden kehittäminen
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Uudet palveluinnovaatiot
 • muu, mikä?

Tukimuotoina kokeiluille tarjotaan ainakin

 • Kilpailutettua osaamista: tietoa kokeilukohteiden mukaan, menetelmäosaamista, kokemuksia, ideoiden rikastuttamista
 • Kokeilukummeja, mentoreita tai sparraajia kunnista ja muualta
 • Teemoittaisia tilaisuuksia VM:n järjestämänä ja/tai muiden verkostojen kautta
 • VN:n kokeilurahoitusalusta: pienkokeilujen rahoitusta, parhaiden ratkaisujen levittäminen sekä kokeiluihin liittyvän tiedon kertyminen
 • Mahdollisuus osallistua kuntasektorin digikiri -tutkimukseen ja/tai hyödyntää sen tuloksia oman toimintansa arvioinnissa ja kehittämisessä
 • Tukea kokemusten skaalaukseen ja levittämiseen valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä toimintatapojen muutoksen säästövaikutusten laskemiseen
 • Viestintä, näkyvyys, hallituksen sitoutuminen
 • Innovatiiviset hankinnat.

Miten mukaan kokeiluun?

Kokeiluun voi ilmoittautua kahdessa eri roolissa: vaikuttajaksi  tai kokeilijaksi. Sama kunta voi toimia sekä vaikuttajana että kokeilijana eri aiheissa tai olla kokeilemassa useampaa aihetta. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä alla olevien ilmoittautumislinkkien takana olevat lomakkeet.

1. Ilmoittaudu vaikuttajaksi, sparraajaksi

2. Ilmoittaudu kokeilijaksi

Mukaan toivotaan monipuolisesti erilaisia kuntia, kuntaryhmiä sekä kuntien ja muiden toimijoiden yhteishankkeita. Tarkoituksena on oppia muiden tekemästä kehitystyöstä ja viedä eteenpäin tarvelähtöisiä kokeiluja.

Ilmoittautumisten perusteella muodostetaan kaikille yhteinen digikehitysverkosto ja tuodaan samantapaisia asioita kokeilevia kuntia yhteen. Tarkoitus on löytää kokeilujen tueksi tarvittava osaaminen sekä käytännön kokemusten ja tutkimustiedon pohjalta tukea toimintatapojen muutoksen johtamista. Hankkeessa verkostoidutaan, mentoroidaan ja sparrataan sekä toteutetaan vuorovaikutteista työskentelyä yhteisissä tapaamisissa. Keskeisessä osassa on myös kustannussäästöjen löytäminen ja laskeminen sekä hyvien mallien skaalaaminen kuntakentällä..

Mukaan lähtevien vaikuttajien ja kokeilijoiden on oltava sitoutuneita jakamaan verkostolle kokeilunsa tulokset, onnistumiset, epäonnistumiset, tietoa, avointa dataa jne. Myös digikuntakokeilun yhteisessä viestinnässä ja tilaisuuksissa kerrotaan kokeilujen etenemisestä ja tuloksista.

Lähde kokeilemaan toimintakulttuurin muutosta – digitalisaation tuella!

Ideat, kysymykset ja lisätietoa:

Projektikoordinaattori Maria Vuorensola, puh 02955 30205

Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02955 30122                                        

etunimi.sukunimi@vm.fi