Kuntarakenne

Kuntajaon muuttamisesta säädetään kuntarakennelaissa. 

Kuntarakennelain määräajat

1.1.2017 voimaan tuleviksi aiottuja kuntien yhdistymisiä koskevat esitykset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 29.4.2016 mennessä.

Kuntajaon muutosten edellytykset

Kuntarakennelain 4 §:n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa:

 1. kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;
 2. alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;
 3. alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai
 4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Kuntarakennelain 6 §:n mukaan kuntien esityksessä on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät. Esitykseen on liitettävä kuntien valtuustojen yhtäpitävät päätökset kuntien yhdistymisesityksestä niihin liittyvine asiakirjoineen sekä 8 §:ssä tarkoitettu yhdistymissopimus.

Esityksestä tai siihen liitetyistä asiakirjoista on ilmettävä, millä tavoin kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, on varattu 7 §:n mukaisesti mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi esityksen valmistelussa.

Selvityksen sisältö

Kunnat voivat iyse määritellä selvityksen tarpeellisen sisällön. Selvitys voi sisältää mm. seuraavia kohtia:

 • Suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella,
 • Selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan,
 • Selvitys taloudellisesta tilanteesta,
 • Arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta
 • Yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista
 • Kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten kotiseutualueen kuntaa koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista.

  Selvitysprosessiin liittyen kuntarakennelaissa säädetään seuraavista asioista:

 • Henkilöstön asemasta uudistuksessa (7, 12 ja 29 §)
 • Yhdistymissopimuksen sisällöstä, voimassaolosta ja muuttamisesta (8 – 9 §)
 • Yhdistymisesityksestä ja yhdistymisen vireillepanosta (5 – 7 §)
 • Muutoksenhausta sekä oikaisunluonteisista korjauksista valtuuston päätökseen (11 luku)
 • Yhdistymisselvityksen taloudellisesta tuesta (41 §)

Erityinen kuntajakoselvitys

Kuntarakennelaissa säädetään myös erityisestä kuntajakoselvityksestä (4 luku), jonka valtiovarainministeriö voi määrätä toimitettavaksi kuntajaon muuttamista koskevan asian laajuuden tai vaikeuden johdosta taikka muusta perustellusta syystä. Se voidaan määrätä toimitettavaksi ministeriön aloitteesta, kunnan esityksestä tai jos vähintään 20 prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee esityksen erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta. Lisäksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskeva erityinen kuntajakoselvitys voi tulla vireille myös erillisen niin sanotun kriisikuntamenettelyn arviointiryhmän ehdotuksesta.

Olennainen ero erityisessä kuntajakoselvityksessä suhteessa kuntien itsensä tekemään selvitykseen on kuntajakoselvittäjän asema. Selvittäjä toimii silloin virkavastuulla ja hänellä on harkintavaltaa selvitystyön toteuttamistavasta sekä oikeus saada salassapitoa koskevien säännösten estämättä tietoa ja tukea tehtävänsä suorittamiseksi.