FI SV

Kuntatieto-ohjelma

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) tavoitteena on kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastotiedon tuottamisen nopeuttaminen ja laajentaminen. Ohjelman tavoitteena on kohentaa ja varmistaa tietojen laatua ja vertailukelpoisuutta. Ohjelmassa toteutettavat toimenpiteet perustuvat kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelevan ohjausryhmän loppuraportissa mainituille kehittämistarpeille.

Toiminta- ja taloustietojen standardoinnilla edistetään kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämistä sekä yhteisen tietopohjan luomista laadun ja vaikuttavuuden seurannan edistämiseksi palveluita arvioitaessa. Tiedon tuotantoprosessien, käsitteiden ja kerättävien tietojen standardointi vähentää päällekkäistä ja manuaalista työtä erityisesti kunnissa ja kuntayhtymissä. Standardisointi mahdollistaa automatisoidun tiedonkeruun, jonka myötä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Tietotuotannossa on huomioitava taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen yhdistettävyys.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on kehittää kuntien tiedonhallinnan prosesseja sekä niitä tukevia määrityksiä ja välineitä kunnan johtamisessa tarvittavan tiedon tuotannon parantamiseksi. Ohjelman koordinointitavoitteena on tehostaa valtion kuntiin ja kuntayhtymiin kohdistamaa tiedonkeruuta, vähentää tiedonantotaakkaa sekä tarjota kuntien raportoinnille moderni tiedonkeruujärjestelmä.

Ohjelmalla tavoitellaan kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastotiedon tuottamisen nopeuttamista kuuteen kuukauteen. Tavoitteena on  neljännesvuosittaisen taloustilastoinnin laajentaminen sekä tietojen laadun ja vertailukelpoisuuden parantaminen ja varmistaminen.

Ohjelmassa aikaansaadut tuotokset

Ohjelmassa kehitetään standardoidut tietomääritykset kuntien tililuettelolle, kuntien tehtävä- ja palveluluokituksille sekä toimipaikkatiedolle.  Standardien kehittämistyö on organisoitu JHS-hankeryhmiksi, joiden työn tuloksena ovat yhteiset JHS-suositukset.

Ohjelmassa sovitaan ja toteutetaan yhteiset kuntien tiedon hallinnan ja tietohuollon kehittämistä tukevat prosessi- ja tietomääritykset sekä toteutusohjeet ja hallintamalliesimerkit tietohuollon kehittämisen käynnistämiseksi kunnissa.

Ohjelmassa tuotetaan yhteisesti sovitut, suosituksilla ja tarvittavilla normeilla tuetut käytännöt kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatietojen kansallisen tietotuotannolle, raportoinnille ja jakelulle.

Tilastokeskus uudistaa ohjelman osana kuntien talous- ja toimintatilastopalvelun sisällön ja toteutuksen. Tilastoinnin muita keskeisiä muutoksia ovat:

  •  tehtävittäisten käyttötaloustietojen nopeutus kuuteen kuukauteen
  •  kuntien talouden neljännesvuositilastoinnin laajennus
  •  nykyistä tehokkaampi ja nopeampi kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastointiprosessi tietojen keruusta tietojen julkistukseen.

Tilastokeskus tuottaa myös kuntien keskeisen tilastotiedon tietopankin (kuntatietopankki).

Kuntatieto-ohjelmassa selvitetään tarve, käyttötarkoitus ja tuottamistapa uudelle kuntasektoria koskevalle toimipaikkarekisterille ja -tietopalvelulle. Ohjelman toimikausi on 30.6.2019 asti.

Lisätietoa

Ohjelman materiaalit

JHS-luonnos: Toimipaikkatieto

JHS-luonnos: Kuntien tililuettelo

Kuntatieto-ohjelma hankerekisterissä

Kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelevan ohjausryhmän loppuraportti

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Jani Heikkinen
puh. 02955 30466
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Tommi Oikarinen
puh. 02955 30146
etunimi.sukunimi@vm.fi