Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM078:00/2012

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.9.2012 – 30.6.2019

Asettamispäivä

tieto tilastointi kunnallishallinto kunnallistalous kunnat hallinnon kehittäminen

Tavoitteet ja tuotokset

Kuntien taloustiedon, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) tarkoitus on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta. Kuntatieto-ohjelman tavoitteena on parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentoimivuutta. Ohjelmassa tuotettavat kehittämisvälineet toimivat keinoina tämän päämäärän saavuttamiseksi. Ohjelman toteutuksen lopputuloksen kuntien ja valtion on mahdollista käyttää samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omissa kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissaan. Ohjelmalla edistetään tietojen tuotannon ja raportoinnin kehittämistä niin, että tiedot ovat oikeaan aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saatavilla.

Ohjelman tavoitteena on, että ohjelmassa kehitettävät uudet toimintamallit palvelevat mahdollisimman hyvin myös tulevia maakuntia ja kehittävät luokitukset ja toimintamallit voidaan soveltuvin osin ottaa käyttöön maakuntien taloushallinnossa ja -raportoinnissa.

Ohjelman tavoitteena on parantaa edellytyksiä kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen tuotannon, raportoinnin, jalostuksen ja tietojen käytön prosessien tuottavuuden pa-rantamiseen niin kunta- kuin valtiotasolla. Tavoitteena on myös antaa vastaavat edellytykset tuottavuuden parantumiseksi tulevissa maakunnissa mahdollistamalla ohjel-massa kehitettävien toimintamallien ja soveltuvien määritysten käyttöönotto.

Tiivistelmä

Kuntien taloustiedon, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) tarkoitus on parantaa talousteitojen yhteentoimivuutta, saatavuutta ja tietojen käyttöä koko julkisessa hallinnossa.

Taoite saavutetaan yhtenäisillä tietomäärityksillä ja -prosesseilla.

Muutospäätös tehty 1.2.2016, kts. tarkemmin Asiakirjat-välilehti.

Lähtökohdat

Kuntien ja kuntayhtymien taloutta kuvaavia tietoja käytetään valtion ja kunnan päätöksenteossa ja yleisessä tilastoinnissa. Tietojen tuottamiseen, raportointiin, keräämiseen, jalostukseen ja käyttöön liittyvät julkisen hallinnon prosessit eivät ohjelmaa asetettaessa toimineet tehokkaasti ja tuottavasti, eivätkä ole tuottaneet riittävää tietoa oikea-aikaisesti ja halutussa muodossa tai sisällöllä eri tiedonkäyttäjätahojen tarpeisiin. Lisäksi niin kuntien kuin valtionkin tietohallinnolle aiheutuu kustannuksia ja heikkoa tuottavuutta epäyhtenäisten tietojen tuotannosta, moninkertaisesta raportoinnista ja jälkikäteen tapahtuvasta yhteensovittamisesta.

Ohjelmaa asetettaessa selkein mitattavissa oleva ongelma nykytilanteessa oli se, että kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot ja erityisesti niiden tehtävittäiset lisäeritte-lyt ovat kattavasti saatavissa noin 11 kk kunkin tilastovuoden päätyttyä kun tietojen tarve valtion ja kunnan päätöksenteossa on noin 6 kk.

Toinen selkeä havaittava ongelma on se, ettei julkisten palveluiden kustannuksista ole läpinäkyvää ja ajantasaista tietoa. Eduskunnan ja hallituksen kannanotoissa edellyte-tään julkisten palveluiden kustannustietojen käyttöä päätöksenteossa. Nykyinen tiedon taso ei palvele sisällön osalta palveluiden kustannustietojen seurantaa.

Vaikeammin mitattavissa oleva ongelma liittyy taloustietojen tietohallinnan ja raportoinnin kuluihin.
Manuaalinen tietohallinto ulkoista raportointia varten ei ole tehokasta, eikä palvele saman raportoidun tiedon käyttöä useammassa tarkoituksessa.