Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelman toteuttamisen koordinaatio- ja seurantaryhmä

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM036:00/2016

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.4.2016 – 31.3.2019

Asettamispäivä 19.4.2016

kunnallishallinto kunnallistalous kunnat aluehallinto

Tavoitteet ja tuotokset

Ministerivaliokunta linjasi myös, että miljardin tavoitteen saavuttamiseksi jatkotyössä kohteena ovat kaikkien kärkihankkeiden ja reformien koko julkista taloutta vahvistavat vaikutukset sekä digitalisaation hyödyntäminen täysimääräisesti. Toimien riittävyyden turvaamiseksi valtiovarainministeriö voi ottaa muitakin teemoja lisäarvioinnin kohteeksi. Reformin nimeksi muutetaan ”Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta”. Tältä osin valmistelu organisoidaan erikseen

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on
- edistää ja seurata toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttamista,
- täsmentää toimenpideohjelman säästövaikutusten arviointia ja seurata säästövaikutusten toteutumista,
- yhdenmukaistaa säästövaikutusten laskentaa,
- yhdistää säästövaikutusten kokonaisuuteen maakuntien perustamisen myötä syntyvien säästövaikutusten (pl. sote) arviointi,
- seurata kuntakyselyin, miten kunnat ottavat käyttöön toimenpideohjelmaan sisältyvien säädösmuutosten mahdollistaman jouston,
- arvioida toimenpiteiden riittävyyttä.

Työryhmä voi myös koota uusia ehdotuksia tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi ja arvioida niiden säästövaikutukset.

Toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat asianomaiset ministeriöt niiden välisen työnjaon mukaisesti. Työryhmän tehtävänä on edistää erityisesti poikkihallinnollisten toimenpiteiden valmistelua. Vuonna 2016 työryhmän tulee mm.
- valmistella kuntia koskevat säädösvalmistelun periaatteet (kevät 2016) hallituksen käsiteltäväksi sekä tehdä ehdotus menettelytavoista, joilla varmistetaan periaatteiden toteutuminen käytännössä,
- valmistella yhtenäinen menettelytapa suositusten ja ohjeiden läpikäymistä ja karsimista varten (kevät 2016),
- selvittää, miten kunnallisten ja maakunnallisten palvelujen toteuttamista koskevista menettelytavoista tulisi säätää, jotta menettelyt yhdenmukaistuisivat ja selkeytyisivät.

Toimenpideohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain helmikuussa siten, että tiedot ovat käytettävissä kehysvalmistelussa sekä tarpeen mukaan reformiministeriryhmän edellyttämällä tavalla.

Lähtökohdat

Pääministeri Sipilän hallitus on linjannut, että hallitus vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia periaatteita.

Valtiovarainministeriö asetti 25.6.2015 työryhmän vastaamaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden toimenpideohjelman valmistelusta. Toimenpideohjelma valmistui helmikuussa 2016 ja talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi sen toteuttamista kokouksessaan 16.2.2016.

Toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden säästöpotentiaaliksi kunnille on tässä vaiheessa arvioitu n. 400 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 aikana arvioidaan lisäksi maakuntien perustamisen myötä syntyvät säästöt.