Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 48/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Ilkka Harju, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530215

Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta sekä muutettavaksi kahdeksaa muuta lakia, joihin tehtäisiin lähinnä täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia. Edustajalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka on sitoutunut joukkolainanhaltijoiden yhteiseen lukuun toimimaan joukkolainan ehdoissa sovitulla tavalla. Lain säännökset olisivat pääosin tahdonvaltaisia eli niistä voitaisiin sopimuksella poiketa. Kuitenkin säännökset, jotka koskevat edustajan velvollisuutta kohdella joukkolainanhaltijoita yhdenvertaisesti ja noudattaa hyvää arvopaperimarkkinatapaa, edustajan tiedonantovelvollisuutta sekä velvollisuutta pitää toisen omaisuus erillään edustajan varoista, säädettäisiin pakottaviksi. Vain erityiseen julkiseen rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saisi toimia edustajana, jos joukkolainasta on julkaistu tai julkaistaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu esite tai jos joukkolainan osuudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Muutoin edustajana voisi toimia myös rekisteröitymätön elinkeinonharjoittaja. Elinkeinonharjoittajan on oltava oikeushenkilö eikä yksityishenkilö voisi toimia edustajana. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi Finanssivalvonta. Rekisteröinnin edellytyksenä olisi, että ilmoituksen tekijä on luotettava ja että tällä on riittävä joukkolainamarkkinoiden tuntemus. Edustajalle voidaan sopimuksella perustaa oikeus (i) nostaa joukkolainanhaltijoiden puolesta kanteita liikkeeseenlaskijaa tai kolmansia vastaan, (ii) käyttää oikeudenkäynneissä puhevaltaa joukkolainanhaltijoiden puolesta ilman näiltä erikseen saatavaa valtuutusta, (iii) hakea liikkeeseenlaskijan asettamista konkurssiin, (iv) edustaa joukkolainanhaltijoita ja käyttää näiden puolesta puhevaltaa liikkeeseenlaskijan konkurssissa sekä (v) hallinnoida joukkolainalle annettuja vakuuksia joukkolainanhaltijoiden yhteiseen lukuun. Edustajalle säädettäisiin tiedonantovelvollisuus sekä velvollisuus joukkolainalle annettujen vakuuksien ja asiakasvarojen erillään pitoon, säilyttämiseen ja käsittelyyn luotettavalla tavalla. Lisäksi säädettäisiin edustajan edustusoikeuden pysyvyydestä ja edustajan vaihtamisesta. Laissa olisi säännöksiä myös joukkolainan vakuuksien hallinnoinnista sekä vakuusagentin käytöstä ylipäätään vakuudellisissa kollektiivisissa rahoitusjärjestelyissä ja edustajan kelpoisuudesta kolmansiin nähden käyttää kaikkia vakuudenhaltijalle kuuluvia oikeuksia kolmansia osapuolia sitovasti ja peruuttamattomasti. Lisäksi täsmennettäisiin voimassa olevaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset
Esityksen tavoitteena on tehostaa joukkolainamarkkinoiden toimintaa, parantaa yritysrahoituksen edellytyksiä, monipuolistaa rahoitusmarkkinoita ja lisätä sijoittajansuojaa säätämällä edustajan toiminnalle kevyt, selkeä ja pääosin tahdonvaltainen lainsäädäntökehikko. Edustajan toiminnasta säätäminen nopeuttaa ja tehostaa prosessia etenkin pörssiyhtiöiden saneerausmenettelyissä sekä sellaisissa liiketoimintajärjestelyn tilanteissa, joissa on pyydettävä joukkolainasijoittajien suostumusta.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen