Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.5.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta

HE 57/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Virpi Vuorinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530557

Asia
Esityksessä ehdotetaan täydennettävän hallituksen esitystä maakuntien perustamista ja sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp). Eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvään maakuntien rahoituslakiehdotukseen sisältyy ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin perustuvasta rahoituksen määräytymisestä. Hallituksen esitystä täydennettäisiin maakuntien muiden tehtävien rahoituksen määräytymistä koskevan sääntelyn osalta siten, että maakuntien rahoitusjärjestelmää voitaisiin käsitellä kokonaisuutena. Täydennykset koskisivat valtion rahoituksen määräytymisen periaatteita, maakunnan muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoon perustuvan rahoituksen määräytymisperusteita, valtion rahoituksen vuosien 2019 ja 2020 tason määrittelyä, siirtymäajan (2020-2023) harkinnanvaraista rahoitusta sekä täydennyksestä aiheutuvia teknisiä muutoksia. Lisäksi täydennykseen sisältyy ehdotus maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annettavaksi ehdotetun lakiin lisättävästä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia koskevasta säännöksestä sen varmistamiseksi, että uudistuksen toimeenpanon seurauksena kunnilta tai kuntayhtymiltä ei ryhdytä perimään takaisin kyseisiin toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia. Lisäksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016) ehdotetaan muutettavaksi siten, että hankintalaissa huomioidaan maakuntauudistuksen aiheuttamat muutokset hankintayksiköihin.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta

Vaikutukset
Täydentävällä esityksellä ehdotetaan siirrettävän vuoden 2017 talousarviotasossa noin 1,04 miljardia euroa maakuntien rahoitus -momentille muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja aluehallintovirastojen toimintamenomomenteilta (32.01.02, 32.30.01, 28.40.01) sekä hallinnonaloittain yhdeltä tai useammalta maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön momentilta, näistä määrärahatasossa merkittävimpiä maatalousyrittäjien lomituspalvelujen (33.80.40) sekä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen (32.30.51) määrärahat. Määrärahojen siirto toteutettaisiin vuoden 2019 talousarvioesityksessä ja sen tasossa esityksessä eriteltyjen pääasiassa valtiolta maakunnille siirtyvien tehtävien mukaisina. Määrärahojen siirto tehtävien hoitamisesta valtiolla ja kunnissa siirtohetkellä aiheutuneiden kustannusten mukaisina toteuttaa lähtökohtaisesti rahoitusperiaatetta. Laskennalliseen rahoitusmalliin siirtymisestä aiheutuvat maakunnittaiset muutokset ovat kokonaisuudessaan vuoden 2017 laskelmien tasolla suurimmillaan välillä +44,32 miljoonaa euroa ja -57,94 miljoonaa euroa. Maakuntien rahoituksen muutoksissa on huomioitu kaikki maakunnalle siirtyvät tehtävät eli laskelma pitää sisällään myös eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvän sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon rahoituksen. Maakunnan rahoituksen muutos tapahtuisi porrastetusti viiden vuoden siirtymäkauden aikana.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen