Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2016 vp; EV 44/2017 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 28/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Annina Tanhuanpää, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530485

Asia
1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy viipymättä valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan veroviranomaisten kattava tiedonsaanti hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista lopullisista edunsaajista. Tämän toteuttamiseksi ennakkoperintälakiin tulee lisätä säännös, jonka mukaan Suomessa asuvan tunnistamattoman verovelvollisen saamasta osingosta tulee toimittaa 50 %:n ennakonpidätys. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää toteuttamistavan ja välittömästi valmistelee kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavat muutokset, joilla turvataan suoran omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus. 3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää finanssialan kansalliseen harkintaan perustuvan seuraamussäännöstön kokonaisuuden ja tekee asiasta talousvaliokunnalle selvityksen. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä valmistelemaan lainsäädäntöä, jonka nojalla kielletään suomalaisen listaamattoman osakeyhtiön osakkeiden liittäminen ulkomaiseen arvo-osuusjärjestelmään.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2017 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
 1. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
 2. Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
 3. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av aktiebolagslagen
 5. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton
 7. Laki arvopaperitileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 2 § i lagen om värdepapperskonton
 9. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
 11. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
 13. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
 15. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
 17. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter
 19. Laki osuuskuntalain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om andelslag
 21. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument
 23. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
 25. Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
 27. Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
 29. Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta
 30. Lag m ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag