Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta OTC-johdannaisten määritysvelvollisuuden ja raportointivaatimusten osalta (markkinarakennetoimija-asetuksen muuttaminen)

U 34/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Annina Tanhuanpää, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530485

Asia
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä, jäljempänä markkinarakennetoimija-asetus, tuli voimaan 16 päivänä elokuuta 2012. Markkinarakennetoimija-asetuksen 85 artiklan mukaisesti komissio on tehnyt uudelleentarkastelun ja antanut 4 päivänä toukokuuta 2017 asetusehdotuksen markkinarakennetoimija-asetuksen muuttamisesta (KOM(2017) 208 lopullinen). Asetuksen muutosehdotukset ovat osa komission EU-lainsäädännön keventämisohjelmaa (REFIT). Markkinarakennetoimija-asetuksen muutosehdotuksen tavoitteena on parantaa OTC-johdannaisten kaupankäynnin läpinäkyvyyttä sekä vähentää johdannaismarkkinoiden systeemiriskiä. Rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyden, vakauden säilyttämisen ja systeemiriskin vähentämispyrkimysten takia on tärkeää, että OTC-johdannaisia säännellään riittävällä tavalla. OTC-johdannaisten määritysvelvollisuutta ja raportointivelvollisuutta kevennettäessä on siten tärkeää varmistua, että sääntely tavoittaa edelleen sille asetetut tavoitteet.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
LAINSÄÄDÄNTÖ: Ehdotettu säädös on asetuksena suoraan sitova eikä siten edellytä kansallista täytäntöönpanoa. TALOUDELLISET: Suomen johdannaissektori on pieni osa maailman johdannaismarkkinoista. Finanssivalvonnan mukaan Suomessa yli 10 000 toimijaa käyttää johdannaisia. Suurin osa johdannaiskauppaa käyvistä on kooltaan ja systeemiriskin kannalta hyvin pieniä, sillä ne käyttävät johdannaisia pitkälti vain liiketoimintansa suojaamiseen valuuttakurssien vaihteluilta, korkojen muutoksilta tai liiketoimintaan liittyvien keskeisten hyödykkeiden saatavuuden tai hinnan vaihteluilta. Merkittäviä ja suurempia toimijoita johdannaissektorilla ovat luottolaitokset ja institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkeyhtiöt. Vastapuolten erilaisuudesta johtuen Suomessa yksittäisen johdannaistransaktion kokoluokka vaihtelee sadoista euroista satoihin miljooniin euroihin johdannaistransaktioiden mediaanikoon ollessa satoja tuhansia euroja. Suomessa toimivien rahoituslaitosten OTC-valuuttainstrumenttien ja OTC-korkojohdannaiskaupan nimellisarvoinen päivävaihto oli huhtikuussa 2016 keskimäärin 13,9 miljardia euroa. Vastaavat luvut maailmanlaajuisille johdannaismarkkinoille olivat 8 427 miljardia euroa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen