Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 81/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Markus Teräväinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530719

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia, polttoainemaksusta annettua lakia, ajoneuvolakia sekä rikesakkorikkomuksista annettua lakia. Näihin lakeihin sisältyviä rangaistussäännöksiä muutettaisiin siten, että rikosoikeudellisista toimenpiteistä luovuttaisiin silloin kun rangaistavaksi säädetystä teosta voi myös seurata hallinnollisena sanktiona määrättävä ajoneuvoveron lisävero. Lisävero jäisi siten ainoaksi sanktioksi tällaisesta teosta. Samalla ajoneuvoverorikkomuksen ja polttoainemaksurikkomuksen rangaistusvastuuta täsmennettäisiin. Ajoneuvoverolakiin lisättäisiin myös säännös, joka mahdollistaisi ajoneuvoveron valvonnan teknisin keinon.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetuilla muutoksilla palautettaisiin ajoneuvoveron lisäveron määräämismahdollisuus niissä tilanteissa, joissa lisävero on jäänyt maksuunpanematta niin sanotun kaksoisrangaistavuuden kiellon takia. Tällä tehostetaan lisäveron ennaltaehkäisevää vaikutusta ajoneuvoveron välttelyn torjumiseksi. Muutoksen maksuunpantavien lisäverojen määrän arvioidaan kasvavan noin kahdella miljoonalla eurolla. Mikäli maksuunpantavasta määrästä saadaan perittyä noin puolet, lisääntyisivät ajoneuvoverotulot vuositasolla noin miljoonalla eurolla. Koska rikosoikeudellisessa menettelyssä käsiteltävien tapausten määrä vastaavasti vähenisi, alenisivat sakoista valtiolle kertyvät tulot arviolta vajaalla 100 000 eurolla. Nopeusvalvontakameroiden ja rekisterikilpien lukulaitteiden automaattinen hyödyntäminen ajoneuvoveron valvonnassa kasvattaisi kiinnijäämisen riskiä ajoneuvoveron laiminlyömisestä ja todennäköisesti lisäisi merkittävästi lisäverojen maksuunpanoja. Verovalvonnan tehostuminen myös ennaltaehkäisisi liikennekäytöstä poistetuksi merkittyjen autojen käyttöä ja kasvattaisi ajoneuvoveron tuottoa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen