Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM140:00/2013

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.6.2014 – 31.12.2017

Asettamispäivä 18.6.2014

tietotekniikka

Tavoitteet ja tuotokset

KaPA-ohjelma on toteuttanut julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria rakentamalla sähköisen asioinnin tukipalveluita Suomi.fi-palveluiden muodossa. Koko julkisen hallinnon sähköisen asioinnin palvelujen tuotannon järjestämisen kannalta pidettiin tarkoituksenmukaisena luoda lainsäädännölliset perusteet ja mahdollisuudet sille, että valtion järjestämisvastuulla olevia yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja tuotetaan ehdotetussa laissa säädettävissä rajoissa myös muille tahoille kuten kunnille, välilliselle julkishallinnolle sekä osin myös yksityiselle sektorille. Eduskunta hyväksyi lain hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) 15.7.2016.

Ohjelmassa saavutettiin sille asetetut keskeiset tulokset suunnitellusti, aikataulussa, sekä alle alkuperäisen budjetin. Ohjelma on päättynyt 31.12.2017.

Ohjelmasta valmistui asetuspäätöksen mukaisesti seuraavat palvelut:
• Suomi.fi –palveluväylä organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon,
• Suomi.fi -tunnistus eli kansallinen sähköinen tunnistusmalli,
• Suomi.fi –valtuudet, eli kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan
• Suomi.fi -palvelutietovaranto osana Suomi.fi –verkkopalvelua, eli kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelukanavat (palvelunäkymät)

Muut ohjelmaan läheisesti liittyneet ja ohjelmassa rahoitetut Suomi.fi –palvelut ovat
• Suomi.fi –kartat –palvelu, jonka kehittämisestä on vastannut Maanmittauslaitos,
• Suomi.fi –maksut palvelu, jonka kehittämisestä on vastannut Valtionkonttori, sekä
• Suomi.fi –viestit palvelu, jonka kehittämisestä on vastannut Valtori ja Väestörekisterikeskus.

Kaikki edellä mainitut palvelut ovat saatavilla Suomi.fi –verkkopalvelussa.

Ulkoisen arvioinnin mukaan KaPA on poikkeuksellinen ja ensimmäinen kansallisesti yhteisten tukipalveluiden kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena on myös muuttaa yksittäisten valtio- ja kuntatoimijoiden ajattelua ja asiakaslähtöisyyttä. Valtion ja kuntasektorin yhteistoiminta on todettu ohjelmassa toteutuneen erittäin toimivana.

Ohjelmassa on luotu perusteet mistä edetään kohti julkisen hallinnon yhtenäisen digitaalisen palvelualustan mallia.

Lähtökohdat

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama ICT 2015 työryhmä ehdotti raportissaan tammikuussa 2013 kansallisen palveluarkkitehtuurin rakentamista. Palveluarkkitehtuurin avulla voidaan luoda organisaatiorajoja ylittäviä palveluita nykyistä helpommin sekä välttää päällekkäistä työtä ja parantaa asiakaspalvelua.

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma 29.8.2013 talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi sisältää linjauksen (2.11), jonka mukaan ”Toteutetaan viipymättä kansallinen sähköinen palveluväylä ja sähköinen tunnistautuminen kustannustehokkaasti sekä Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen”.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi päätöksessään 19.11.2013, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi valtiovarainministeriö asettaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman ja sille poikkihallinnollisen ohjausryhmän. Ministerivaliokunta puolsi lisäksi, että kansallisen palveluarkkitehtuurin kokonai-suuteen sisältyvät seuraavat osat:
- kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros)
- kansallinen sähköinen tunnistusmalli
- kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan
- kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelukanavat (palvelunäkymät)
- ohjelman toimeenpanon ja toteutettavien kokonaisuuksien jatkuvan ylläpidon ja valvonnan edellyttämät ohjaus- ja hallintamallit