Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma


Hankenumero

VM140:00/2013

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Wed Jun 18 00:00:00 EEST 2014

Toimikausi/aikataulu

Mon Jun 09 00:00:00 EEST 2014 - Sun Dec 31 00:00:00 EET 2017

Yhteyshenkilö

Maria Nikkilä, ohjelmapäällikkö, puh. 02955 30514, etunimi.sukunimi@vm.fi

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Ohjelman tehtävänä on luoda kansallinen sähköisten palvelujen infrastruktuuri, johon sisältyvät seuraavat osat ja niiden toteutusperiaatteet:

1. Kansallinen palveluväylä, joka toteutetaan Viron X-road ratkaisua hyödyntäen avoimilla rajapinnoilla ja avoimella ohjelmakoodilla, ja jonka käyttöön julkinen hallinto velvoitetaan ja jota tuetaan suunniteltavan siirtymäaikataulun puitteissa
2. Tietovarantojen kytkeminen osaksi palveluarkkitehtuuria ja niiden yhteentoimivuuden varmistaminen
3. Kansallinen sähköinen tunnistusmalli, jossa sähköisesti todennettu henkilöllisyys tuotetaan valtion ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä
4. Kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan
5. Kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät, jotka kokoavat tunnistautuneelle käyttäjälle häntä koskevat julkisen hallinnon palvelut ja tietoaineistot, mm. omat rekisteritiedot ja niihin liittyvät palvelut omien asiointi- ja tietotarpeiden mukaan.
6. Huolehtia tarvittavien lainsäädäntötoimien valmistelusta
7. Ohjelman toimeenpanon ja toteutettavien kokonaisuuksien jatkuvan ylläpidon ja valvonnan edellyttämät ohjaus- ja hallinta-mallit

Kansallinen palveluarkkitehtuuri toteutetaan siten, että siihen voidaan liittää jo olemassa olevia palveluja sekä mahdollisimman laajasti hyödyntää jo tehtyjä julkisen hallinnon ICT:tä koskevia kehittämistoimia, päätöksiä ja ratkaisuja. Kansallista palveluarkkitehtuuria rakennettaessa otetaan huomioon kansalliset tietoturvallisuutta koskevat säädökset ja ohjeet sekä kehitetään tarvittavat tietoturvaratkaisut.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri toteutetaan valtiovarainministeriön ja tässä asetettavan ohjelmaryhmän ohjauksessa. Kansallisen palveluarkkitehtuurin ja sen osakokonaisuuksien valmistelussa kuullaan keskeisiä sidosryhmiä.

Tavoitteet

Ohjelman yleiset vaikuttavuustavoitteet ovat:
- Yksinkertaistaa ja helpottaa julkisen hallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen – asiointia viranomaisten kanssa ja muuttaa sitä turvallisemmaksi
- Edistää julkisen hallinnon avoimuutta sekä parantaa julkisen hallinnon palvelujen laatua
- Mahdollistaa sähköisten palvelujen kustannustehokkuus niiden elinkaaren ajan
- Parantaa tietojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koko julkisessa hallinnossa
- Edistää yritysten mahdollisuuksia hyödyntää julkisen hallinnon tietovarantoja ja palveluja
- Tukea kansantaloutta tehostamalla julkista hallintoa ja luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia yksityiselle sektorille

Tausta

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama ICT 2015 työryhmä ehdotti raportissaan tammikuussa 2013 kansallisen palveluarkkitehtuurin rakentamista. Palveluarkkitehtuurin avulla voidaan luoda organisaatiorajoja ylittäviä palveluita nykyistä helpommin sekä välttää päällekkäistä työtä ja parantaa asiakaspalvelua.

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma 29.8.2013 talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi sisältää linjauksen (2.11), jonka mukaan ”Toteutetaan viipymättä kansallinen sähköinen palveluväylä ja sähköinen tunnistautuminen kustannustehokkaasti sekä Viron yhteistyömahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen”.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi päätöksessään 19.11.2013, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi valtiovarainministeriö asettaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman ja sille poikkihallinnollisen ohjausryhmän. Ministerivaliokunta puolsi lisäksi, että kansallisen palveluarkkitehtuurin kokonai-suuteen sisältyvät seuraavat osat:
- kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros)
- kansallinen sähköinen tunnistusmalli
- kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan
- kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelukanavat (palvelunäkymät)
- ohjelman toimeenpanon ja toteutettavien kokonaisuuksien jatkuvan ylläpidon ja valvonnan edellyttämät ohjaus- ja hallintamallit

Kustannukset ja rahoitus

Ohjelman kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön momentilta 28.70.03 Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen. Ohjelman toteuttamiseen käytettävistä määrärahoista vuosina 2015 - 2017 päätetään valtion kehyspäätöksissä ja kunkin vuoden valtion talousarviossa.Strategisen johtoryhmän, ohjelmaryhmän ja ohjelman muiden ryhmien työ tehdään virkatyönä. Valtiovarainministeriö korvaa kuitenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien ryhmien jäsenten kohtuulliset matkakustannukset.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Valtiovarainministeriö asettaa ohjelmalle strategisen johtoryhmän sekä ohjelmaryhmän, joiden kokoonpano ja tehtävät ovat seuraavat:

Strateginen johtoryhmä

valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja
ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, varapuheenjohtaja

Jäsenet:
osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia
kehittämisneuvos Harri Martikainen, sisäministeriö
(vj. tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö)
ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö
tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö
(vj. järjestelmäasiantuntija Jan Elho, liikenne- ja viestintäministeriö)
osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö
kehittämispäällikkö Petteri Ohvo, työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos
tietohallintojohtaja, Markku Heikura, Verohallinto
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto
tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto
tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Jaakko Salavuo, Helsingin kaupunki
tutkimuspäällikkö Sari Alm, Lahden kaupunki
ohjelmajohtaja Juha Ropponen, Mikkelin kaupunki
(vj. asiakaspalvelupäällikkö Heli Hänninen, Mikkelin kaupunki)
tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, Oulun kaupunki
johtaja Antti Kivelä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra
professori Satu Miettinen, Lapin yliopisto
johtaja Jukka Viitasaari, Teknologiateollisuus ry
toimitusjohtaja Reijo Svento, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliit-to, FiCom ry
koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät ry

Työryhmän kokoonpano ei täytä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ssä säädettyä vaatimusta, jonka mukaisesti valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Kaikilla työryhmässä edustettuna olevilla tahoilla ei kuitenkaan ollut esittää työryhmän toimeksiannon alaan perehtyneitä naisia, minkä vuoksi kiin-tiövaatimuksesta poikkeamiselle on lainkohdassa tarkoitettu erityinen syy.

Strateginen johtoryhmä toimii ohjelman omistajana ja sen tehtävänä on
- hyväksyä ohjelman tavoitteet ja aikataulu
- varmistaa edustamansa tahon sitoutuminen ohjelman tavoitteisiin ja ohjelman tehtävien toimeenpanoon oman organisaationsa osalta
- käsitellä ja puoltaa mahdollisia linjaus- tai päätösesityksiä ministerivaliokunnille tai valtioneuvostolle
- seurata toteuttamisohjelman etenemistä

Ohjelmaryhmä

Valtiovarainministeriö asettaa seuraavan ohjelmaryhmän:

ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja
tietohallintoneuvos Kristiina Luukkonen, valtiovarainministeriö, vara-puheenjohtaja

viestintäneuvos Taru Rastas, liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija Tommi Karttaavi, Suomen Kuntaliitto
johtaja Lea Krohns, Väestörekisterikeskus
neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, VM / KAO
neuvotteleva virkamies Jari Kallela, VM / JulkICT
tietoturvallisuusasiantuntija Aku Hilve, VM / JulkICT

Ohjelmaryhmän kokoonpanoa voidaan tarkistaa työn edetessä.

Ohjelman ohjelmapäällikkö toimii sekä strategisen johtoryhmän että ohjelmaryhmän pääsihteerinä.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman ohjelmapäällikkö, hankkeiden kehittämispäälliköt ja ohjelma-assistentti muodostavat ohjelmatoimiston, joka valmistelee strategisen johtoryhmän ja ohjelmaryhmän kokouksia. Valtiovarainministeriö voi tarvittaessa täydentää ohjelmatoimistoa.

Ohjelmaryhmä kokoontuu tarvittaessa ja sen tehtävänä on
- tarkentaa ohjelman tavoitteita, visiota ja aikataulua
- ohjata ja valvoa toteuttamisohjelman etenemistä sovittujen tavoitteiden mukaisesti
- hyväksyä ohjelman toimintamalli, ohjelmasuunnitelma, ja viestintäsuunnitelma niihin sisältyvine strategisine linjauksineen sekä suunnitelmien merkittävimmät muutokset
- hyväksyä ohjelmaan kuuluvien hankkeiden tavoitteet ja hankesuunnitelmien päälinjat ja niiden merkittävimmät muutokset
- tukea valtiovarainministeriötä vaadittavien hallinnollisten päätösten ja linjausten tekemisessä ohjelman eri toimeenpanovaiheissa
- valmistella mahdollisia linjaus- tai päätösesityksiä ministerivaliokunnille tai valtioneuvostolle
- käsitellä ehdotukset palveluarkkitehtuurin ja siihen kuuluvien kokonaisuuksien jatkokehittämisestä sekä jatkuvan ylläpidon ohjaus ja hallintamalleista.

Ohjelman hankkeet ja muu organisointi:

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmaan kuuluvat seuraavat osa-alueet ja niitä koskevat hankkeet:
- kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros)
- kansallinen sähköinen identiteetti ja tunnistusratkaisu
- kansalliset ratkaisut yritysten, muiden organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan
- kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät

Valtiovarainministeriö asettaa kesän 2014 aikana edellä mainittuja toteuttamisohjelman osa-alueita koskevat hankkeet.

Toteuttamisohjelman ja sen osahankkeiden on kuultava keskeisiä sidosryhmiä ohjelman toteutuksen eri vaiheissa tarvittavassa laajuudessa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka

Asiasanat

Tietotekniikka

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Henna Virkkunen, Helena Tarkka

Asettamispäätöksen liitteet

Ohjelman taustamuistio 5.6.2014

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Aaltonen Tapio tietohallintojohtaja sisäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Elho Jan järjestelmäasiantuntija liikenne-ja viestintäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Hänninen Heli asiakaspalvelupäällikkö Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen varajäsen

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman ohjelmaryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Karjalainen Anna-Maija ICT-johtaja, ylijohtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Rastas Taru viestintäneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Karttaavi Tommi erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Krohns Lea johtaja Väestörekisterikeskus Jäsen
Ahonen Ville-Veikko neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Kallela Jari neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Hilve Aku tietoturvallisuusasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Luukkonen Kristiina tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Nikkilä Maria ohjelmapäällikkö valtiovarainministeriö Sihteeri

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strateginen johtoryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hetemäki Martti valtiosihteeri kansliapäällikkönä valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Karjalainen Anna-Maija ICT-johtaja, ylijohtaja valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Vilavaara Auni-Marja osastopäällikkö, ylijohtaja valtioneuvoston kanslia Jäsen
Martikainen Harri kehittämisneuvos sisäministeriö Jäsen
Pirhonen Eeva-Riitta ylijohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Vertanen Antti tietohallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Sinkkilä Pekka tietohallintopäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Ikonen Raimo osastopäällikkö, ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Ohvo Petteri kehittämispäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Forss Mikael johtaja Kansaneläkelaitos Jäsen
Heikura Markku tietohallintojohtaja Verohallinto Jäsen
Aarnio Reijo tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto Jäsen
Lunnas Heikki tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Suomen Kuntaliitto Jäsen
Salavuo Jaakko tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Helsingin kaupunki Jäsen
Alm Sari tutkimuspäällikkö Lahden kaupunki Jäsen
Ropponen Juha ohjelmajohtaja Mikkelin kaupunki Jäsen
Heikka Juhani tietohallintopäällikkö Oulun kaupunki Jäsen
Kivelä Antti ohjelmajohtaja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Jäsen
Miettinen Satu professori Lapin yliopisto Jäsen
Viitasaari Jukka johtaja Teknologiateollisuus ry Jäsen
Svento Reijo toimitusjohtaja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Jäsen
Tuuliainen Mika koulutusasioiden päällikkö Suomen Yrittäjät ry Jäsen
Nikkilä Maria ohjelmapäällikkö valtiovarainministeriö Sihteeri
Lisätiedot

Viite: VM/594/02.02.03.09/2013.
Viite: VM/2858/01.05.00.00/2015 Poikkihallinnollisen YT-menettelyn järjestäminen; Kansallinen palveluarkkitehtuuri –ohjelman toteutuksesta johtuvat tehtävien ja henkilöiden siirrot virastojen välillä

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

44 asiakirjaa


 1. Suomen Yrittäjien edustajan nimeäminen Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään; Mika Tuuliaisen tilalle Taru Jussila, 4.9.2017

  Mon Sep 04 00:00:00 EEST 2017  Suomen Yrittäjät
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Liikenne- ja viestintäministeriön jäsenmuutosesitys Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Thu Apr 20 00:00:00 EEST 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/410075/KIRJE_20170421123000_410075.PDF


 3. Oikeusministeriön edustajan nimeäminen Kansallisen Palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman (KaPA) strategiseen johtoryhmään

  Fri Feb 10 00:00:00 EET 2017  Oikeusministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/406105/KIRJE_20170213121000_406105.PDF


 4. Nimeämispyyntö; Oikeusministeriön edustaja Kansallisen Palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman (KaPA) strategiseen johtoryhmään

  Mon Jan 30 00:00:00 EET 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/406107/KIRJE_20170213121000_406107.PDF


 5. Suomen Kuntaliiton jäsenmuutosesitys Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään sekä ohjelmaryhmään

  Thu Nov 03 00:00:00 EET 2016  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/260195/KIRJE_20161114101501_260195.PDF


 6. Sisäministeriön jäsenmuutosesitys kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon Sep 19 00:00:00 EEST 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/257732/KIRJE_20160919091502_257732.PDF


 7. Helsingin kaupungin jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon Apr 04 00:00:00 EEST 2016  Helsingin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/251577/KIRJE_20160406131501_251577.PDF


 8. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin jäsenen nimeäminen Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmaryhmään

  Mon Mar 07 00:00:00 EET 2016  Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/250666/KIRJE_20160308081502_250666.PDF


 9. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenen vaihtaminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Thu Mar 03 00:00:00 EET 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/250594/KIRJE_20160307081501_250594.PDF


 10. Jäsenen nimeämispyyntö Valtorille Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmaryhmään

  Thu Feb 18 00:00:00 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/250407/KIRJE_20160301071501_250407.PDF


 11. Infokirje julkishallinnolle (valtion virastoille ja kunnille) koskien seuraavia asioita: toteuttamisohjelma, lakiehdotus, haettava rahoitus palveluarkkitehtuurin hyödyntämiseksi sekä tunnistamispalvelujen muutosten vaikutukset

  Wed Dec 02 00:00:00 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/246768/KIRJE_20151218121505_246768.PDF


 12. Infokirje julkishallinnolle (valtion virastoille ja kunnille) koskien seuraavia asioita: toteuttamisohjelma, lakiehdotus, haettava rahoitus palveluarkkitehtuurin hyödyntämiseksi sekä tunnistamispalvelujen muutosten vaikutukset.

  Wed Dec 02 00:00:00 EET 2015  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/246770/KIRJE_20151218121506_246770.PDF


 13. Valtioneuvoston kanslian jäsenenmuutosesitys kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Tue Nov 17 00:00:00 EET 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/245484/KIRJE_20151118111501_245484.PDF


 14. KaPA-ohjelman strategisen johtoryhmän kokouspöytäkirja 2/2014 8.12.2014

  Wed Dec 10 00:00:00 EET 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/236368/POYTAKIRJA_20150305141504_236368.PDF


 15. Tiedote 142/2014; Sähköisiin palveluihin yhden näkymän kautta - kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutus vauhtiin /Till elektroniska tjänster via en och samma vy - arbetet med nationell servicearkitektur inleds

  Fri Sep 19 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. KaPA-ohjelman strategisen johtoryhmän kokouspöytäkirja 1/2014 18.9.2014

  Thu Sep 18 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/233846/POYTAKIRJA_20141217101500_233846.PDF


 17. Väestörekisterikeskuksen esitys edustajan vaihtamiseksi kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmaryhmään

  Mon Sep 01 00:00:00 EEST 2014  Väestörekisterikeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/227552/KIRJE_20140908131500_227552.PDF


 18. Espoon kaupungin jäsen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Wed Aug 06 00:00:00 EEST 2014  Espoon kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/225163/KIRJE_20140806121500_225163.HTML


 19. Espoon kaupunki; Nimeämispyyntö kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Fri Jun 27 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/223938/KIRJE_20140630061502_223938.HTML


 20. Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman (KaPA) asettamispäätös

  Wed Jun 18 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/223360/ASETTAMISPAATOS_20140623091502_223360.PDF


 21. Asettamispäätöksen Liite 1 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman asettamispäätöksen perustelumuistio

  Thu Jun 05 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/223361/ASETTAMISPAATOS_20140623091502_223361.PDF


 22. Suomen Yrittäjät ry:n jäsen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon Jun 02 00:00:00 EEST 2014  Suomen Yrittäjät ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/221865/KIRJE_20140602121502_221865.HTML


 23. Suomen Yrittäjät ry:lle; Nimeämispyyntö kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Tue May 27 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/221607/KIRJE_20140527111503_221607.HTML


 24. Valtioneuvoston kanslian jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon May 26 00:00:00 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/221541/KIRJE_20140527061503_221541.PDF


 25. Liikenne- ja viestintäministeriön jäsenten nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon May 19 00:00:00 EEST 2014  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220931/KIRJE_20140519071500_220931.TXT


 26. Lahden kaupungin jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon May 19 00:00:00 EEST 2014  Lahden kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220969/KIRJE_20140519111500_220969.PDF


 27. Oulun kaupungin jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Wed May 14 00:00:00 EEST 2014  Oulun kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220782/KIRJE_20140515061500_220782.HTM


 28. Verohallinnon jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon May 12 00:00:00 EEST 2014  Verohallinto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220588/KIRJE_20140512081501_220588.HTM


 29. Tietosuojavaltuutetun toimiston jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon May 12 00:00:00 EEST 2014  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220617/KIRJE_20140512121500_220617.HTM


 30. Helsingin kaupungin jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon May 12 00:00:00 EEST 2014  Helsingin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220619/KIRJE_20140512121502_220619.PDF


 31. Sisäministeriön jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon May 12 00:00:00 EEST 2014  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220624/KIRJE_20140512131501_220624.PDF


 32. Mikkelin kaupungin jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon May 12 00:00:00 EEST 2014  Mikkelin kaupunki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220631/KIRJE_20140513051500_220631.HTM


 33. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Mon May 12 00:00:00 EEST 2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220834/KIRJE_20140516061502_220834.PDF


 34. Maa- ja metsätalousministeriön jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Fri May 09 00:00:00 EEST 2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220540/KIRJE_20140509121501_220540.PDF


 35. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Fri May 09 00:00:00 EEST 2014  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220582/KIRJE_20140512061503_220582.HTM


 36. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Thu May 08 00:00:00 EEST 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220583/KIRJE_20140512061503_220583.PDF


 37. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Thu May 08 00:00:00 EEST 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220618/KIRJE_20140512121501_220618.PDF


 38. Suomen Kuntaliiton jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Wed May 07 00:00:00 EEST 2014  Suomen Kuntaliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220413/KIRJE_20140508051501_220413.PDF


 39. Kelan jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Wed May 07 00:00:00 EEST 2014  Kela
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220414/KIRJE_20140508051501_220414.HTML


 40. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenen nimeäminen kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Wed May 07 00:00:00 EEST 2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220434/KIRJE_20140508081500_220434.PDF


 41. Nimeämispyyntö Kansallisen Palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään

  Wed Apr 30 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220199/KIRJE_20140505123559_220199.PDF


 42. Nimeämispyyntö kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään; liite: asettamispäätösluonnos

  Mon Apr 28 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220198/KIRJE_20140505123558_220198.PDF


 43. Nimeämispyyntö kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman strategiseen johtoryhmään; liite: perustelumuistio

  Mon Apr 28 00:00:00 EEST 2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19900/220200/KIRJE_20140505123559_220200.PDF


 44. Tiedote 188/2013; Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttaminen alkaa / Förverkligandet av den nationella servicearkitekturen inleds

  Thu Nov 21 00:00:00 EET 2013  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja