Palvelutoiminta

Toteutusvaiheessa kannattaa palveluiden osalta keskittyä kuntalaisen kannalta olennaisimpiin asioihin. Yhdistymishetkestä palveluiden on jatkuttava saumattomasti ja kuntalaisille on tiedotettava keskeiset asioinnissa ja yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset.

Palveluverkko ja -tasot

Uuden kunnan hallinto-organisaation vastuuhenkilöt kannattaa nimetä mahdollisimman pian. Palvelukokonaisuuksittain perehdytään selvitysvaihetta tarkemmin nykytilanteisiin jopa yksittäisten palveluiden tasolla. Samalla valmistellaan uuden kunnan periaatteita, hinnoittelua, palveluohjausta ja palveluverkkoja yhdistymissopimuksen määrittelemissä raameissa.

Kunnat vastaavat palveluiden järjestämisestä, mutta tavat tuottaa niitä ovat vapaasti kuntien harkittavissa. Sama palvelu voidaan järjestää itse, yhteistoiminnnassa muiden kuntien kanssa tai hankkia yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Uuden kunnan yhteisen palvelujärjestelmän tavoitetila ja mahdollinen siirtymäaika on syytä arvioida palvelukokonaisuuksittain. Myös palvelutason harmonisoinnista on sovittava ennen varsinaista uuden kunnan aloituspäivää.

Sopimusten läpikäynti ja siirto

Usein yhdistyvien kuntien palveluissa voi olla rinnakkaisia tai päällekkäisiä sopimuksia. Sopimuskanta voidaan muuttaa toivotun mukaiseksi sopimusehtoja ja hankintalakia noudattaen. Kunnan sopimuskannan kartoitus ja voimassaoloaikojen sekä irtisanomisehtojen tarkastelu on tärkeää jo selvitysvaiheessa isoimpien kustannuserien osalta. Pääsääntöisesti valmistelu on kuitenkin toteutusvaiheessa ennakoiden hoidettava toimenpide.

Palveluihin liittyvissä muutoksissa on kiinnitettävä huomiota myös palveluja ohjaavaan lainsäädäntöön ja sen noudattamiseen esimerkiksi tulevan henkilöstömitoituksen tai muun muassa saavutettavuuteen liittyvien lakien mukaisesti.

Toteutusvaihe vaatii aktiivista yhteistyötä eri kuntien kollegoiden kesken. Palvelukokonaisuuden tuleva esimies valmistelee uuden kunnan rakennetta ja palvelusisältöjä yhdistymishallituksen ohjauksessa.  Vaikka yhdistymishallituksesta on soveltuvin osin voimassa mitä kunnanhallituksesta säädetään, ei se vielä ole työnantajan roolissa.