FI SV

Pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntely

Pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimukset uudistettiin kansainvälisen finanssikriisin seurauksena. Globaali uudistusagenda laadittiin Baselin komiteassa ja EU:ssa uudistus toteutettiin EU:n luottolaitosdirektiivin (2013/36/EU) ja vakavaraisuusasetuksen (EU) N:o 575/2013 myötä. Kansallisesti uudistus saatettiin voimaan uudella luottolaitoslailla (610/2014) sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetulla lailla (699/2004).

Sääntely vahvistaa rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä korottamalla pankkien vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimuksia. Samalla se parantaa tallettajien ja pankin muiden velkojien asemaa rajoittamalla pankkien velkavipua sekä korottamalla oman pääoman minimivaatimuksia ja maksuvalmiuspuskureita. Lisäksi paketissa uudistettiin säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä määrättäviä hallinnollisia seuraamuksia, luottolaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä sekä palkitsemista koskevaa sääntelyä. Uudet vaatimukset tulevat voimaan vaiheittain vuosien 2015 - 2018 aikana.

 

Sivun yhteyshenkilöt: Miki Kuusinen