Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, hallituksen esityksen valmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM169:00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.12.2017 –

Asettamispäivä

verotus

Lainvalmistelu

HE laiksi elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta
Valmistelussa
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 23/2018  
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sisältyvää korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevaa säännöstä muutetaan. Muutokset perustuvat osittain sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta annettuun direktiiviin (EU)2016/1164

VastuuministeriValtiovarainministeri Orpo

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anu Rajamäki, Erityisasiantuntija
puh. 02955 30398

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on turvata Suomen veropohjaa nykyistä laajemmalla korkorajoitussääntelyllä siten, että sääntelyssä otetaan huomioon myös yritystoiminnan edellytysten turvaaminen. Tavoitteena on myös muuttaa Suomen verolainsäädäntöön nykyisin sisältyvää korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevaa säännöstä siten, että se vastaisi veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivin mukaista korkovähennyksen rajoittamista koskevaa säännöstä. Tarkoituksena on ehkäistä verotuottojen kannalta merkityksellistä korkovähennyksiin liittyvää aggressiivista verosuunnittelua. Tarkoituksena on myös säätää korkovähennysrajoituksen kokonaisuudesta siten, että yrityksille jää mahdollisuus järjestää yritystoiminnan rahoitus usealla eri tavalla.

Lähtökohdat

Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sisältyvää korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevaa säännöstä muutetaan. Muutokset perustuvat osittain sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta annettuun direktiiviin (EU) 2016/1164.