FI SV

Kaupankäynti rahoitusvälineillä, sijoituspalvelut ja sijoittajansuoja

Sijoittajansuoja

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä suojataan pankin asiakasta ja sijoittajaa monin tavoin. Tästä ovat esimerkkejä talletussuojajärjestelmä ja sijoittajien korvausrahastojärjestelmä sekä turvalliset ja toimivat maksujärjestelmät. Arvopaperimarkkinoilla oikeiden ja riittävien tietojen antamista sijoittajille ja tietojen saatavilla pitoa koskee tarkka sääntely. Sijoituspalveluja tarjoavien toimijoiden on noudatettava esimerkiksi asiakkaan tuntemista ja riittävien tietojen antamista koskevia vaatimuksia tarjotessaan sijoitustuotteita. Pankki- ja sijoituspalveluyritysten on lisäksi noudatettava Finanssivalvonnan ohjeita ja muutenkin hyvää pankki- ja vastaavasti arvopaperimarkkinatapaa suhteessa asiakkaisiinsa. Rahoitusmarkkinoita koskevista sääntelyhankkeista on tietoja Rahoitusmarkkinoiden kehittäminen -sivulla.

Sijoituspalvelujen tarjoaminen

Sijoituspalveluja ja sijoituspalveluyrityksiä säännellään sijoituspalvelulaissa (747/2012).

Palvelujen tarjoaminen edellyttää toimilupaa. Luottolaitokset ja rahastoyhtiöt saavat kuitenkin tarjota sijoituspalveluja omalla luottolaitos- tai rahastoyhtiötoimiluvalla.

Rahoitusvälineiden kaupankäynti ja sijoituspalvelujen tarjoaminen (MiFID II)

Rahoitusvälineiden markkinat- direktiivin uudistus, niin kutsuttu MiFID II –direktiivi (2014/65/EU) tuo uutta sääntelyä rahoitusvälineillä käytävään kauppaan ja sijoituspalvelujen tarjoamiseen.  Tavoitteena on parantaa sijoittajansuojaa ja lisätä markkinoiden toiminnan läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja vakautta kaikkien rahoitusvälineiden osalta.

MiFID II -kokonaisuudistus sisältää sijoituspalvelujen menettelytapoja sääntelevän direktiivin ja markkinarakenteita sääntelevän EU-asetuksen (MiFIR) uudistuksen.

Tarkoituksena on ohjata mahdollisimman suuri osa kaupasta järjestäytyneille markkinapaikoille niin kutsutun OTC (over the counter) -kaupankäynnin sijaan.

Merkittävä rakenteellinen uudistus on vaihtoehtoisten MTF-markkinapaikkojen oheen tuleva kolmas monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä (OTF). Se on tarkoitettu joustavaksi markkinapaikaksi useille erityyppisille rahoitusvälineille, kuten joukkovelkakirjalainoille ja vakioiduille johdannaisille.

Sijoittajansuoja paranee, kun sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset tiukentuvat. Riippumattomassa sijoitusneuvonnassa ja omaisuudenhoidossa rajoitetaan kannustimien eli eri sijoitustuotteiden tarjoajien keskinäisten palkkioiden käyttöä. Tästä seuraa merkittäviä muutoksia sijoitustuotteiden tarjontaan Suomessa.

MiFID II -direktiivin kansallinen täytäntöönpano on aloitettu. Direktiivi on saatettava voimaan 3.7.2016 mennessä ja sitä sovelletaan 3.1.2017 alkaen.

Finanssivalvonta - finanssimarkkinoiden kansallinen valvontaviranomainen

Finanssivalvonta valvoo Suomessa toimivia luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja vakuutusyhtiöitä.

Finanssivalvonnan tehtävistä ja toimivaltuuksista säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008).

Lisätietoa Finanssivalvonnasta

Paketoituja sijoitus- ja vakuutustuotteita (PRIIP-tuote) koskeva avaintietoasiakirja

Syksyllä 2014 annettiin EU-asetus N:o 1286/2014 vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (ns. PRIIP-tuote) koskevasta avaintietoasiakirjasta. Asetusta sovelletaan 31.12.2016 alkaen.

Asetus ruotsiksi ja englanniksi

Asetuksen tavoitteena on yhtenäistää sääntely ei-ammattimaiselle asiakkaalle tarjottavista paketoiduista sijoitus- ja vakuutustuotteista annettavista tiedoista. PRIIP -tuotteita olisivat mm. sijoitusrahastot, vaihtoehtorahastot, strukturoidut talletukset, strukturoidut joukkovelkakirjalainat sekä sijoitussidonnaiset vakuutukset. Asetuksella velvoitetaan ei-ammattimaisille sijoittajille tarjottavan PRIIP-tuotteen kehittäjä laatimaan tuotteesta lyhyt, yleistajuinen ja määrämuotoinen avaintietoasiakirja, jonka tarkoitus on helpottaa tuotteiden vertailtavuutta ja sijoituspäätöksen tueksi tarvittavien tietojen saatavuutta helposti ymmärrettävässä muodossa.

Valtiovarainministeriö asetti 31.3.2015 työryhmän VM038:00/2015 valmistelemaan asetuksen toimeenpanoon liittyen kansalliseen lainsäädäntöön soveltamisen kannalta tarpeelliset tarkistukset. Työryhmän tehtävänä oli lisäksi täsmentää asetuksen soveltamisala sijoitussidonnaisiin vakuutustuotteisiin ja selvittää kansallisen harkintavallan puitteissa tarve ulottaa asetuksen soveltamisala laajemmin myös muihin vastaaviin tuotteisiin, joiden takaisinostoarvo on sidottu kohdesijoitusten arvonkehitykseen.

Työryhmä sai työnsä päätökseen määräaikaan 31.10.2015 mennessä. Työryhmä julkaisi muistion kansallisesta soveltamisesta. Muistioon sisältyy luonnos hallituksen esitykseksi tarpeellisista lakimuutoksista. Työryhmä ei ehdota kansallisen soveltamisalan laajentamista yli asetuksen ja ehdottaa muutoksia lakiin Finanssivalvonnasta ja lakiin vaihtoehtorahastojen hoitajista. Esityksestä saatiin seitsemän lausuntoa määräaikaan 2.2.2016 mennessä. Hallituksen esityksen valmistelu jatkuu virkatyönä, ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa.

Sivun yhteyshenkilöt: Armi Taipale, Paula Kirppu

etunimi.sukunimi@vm.fi