FI SV EN

Rahoitusmarkkinoiden kehittäminen

Asiantuntijoita. Kuva: Maskot / Gorilla.

Rahoitusmarkkinoiden vakaa ja tehokas toiminta on tärkeä edellytys kansantalouden hyvälle talouskehitykselle. Valtiovarainministeriö vastaa siitä, että rahoitusmarkkinoiden sääntely edistää markkinoiden luotettavaa ja monipuolista toimintaa sekä rahoituspalveluiden tarjonnan turvallisuutta. Säädösvalmistelun ohella ministeriö seuraa markkinoiden toimintaa ja rahoitusmarkkinoiden vakauskehitystä sekä osallistuu erilaisiin rahoitusmarkkinoiden kehittämishankkeisiin muiden viranomaisten ja markkinaosapuolten kanssa.

Rahoitusmarkkinoiden sääntely on EU:ssa laajasti yhdenmukaistettu, ja useimmat Suomen kansalliset säädökset perustuvat EU-sääntelyyn. Keskeistä ministeriön toiminnassa on vaikuttaa ennakoivasti rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn EU-valmisteluun sekä seurata aktiivisesti alan sääntelyn kehitystä kansainvälisissä järjestöissä.

Ministeriön vastuulla oleva rahoitusmarkkinoiden sääntely koskee esimerkiksi

  • rahoituspalveluja tarjoavien yritysten kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden toimintaa,
  • maksu- ja selvitysjärjestelmiä,
  • arvopaperi- ja johdannaiskauppaa,
  • arvo-osuusjärjestelmää,
  • rahoitusmarkkinoiden valvontaa,
  • rahanpesun estämistä rahoitusmarkkinoilla,
  • rahoitusmarkkinasääntelyn seuraamusjärjestelmää,
  • kriisinratkaisua sekä
  • raha- ja keskuspankkijärjestelmää.

Ministeriö myöntää toimiluvat säännellylle markkinalle eli pörssille, selvitysyhteisölle ja arvopaperikeskukselle sekä vahvistaa niiden säännöt.

EU:n pääomamarkkinaunioni

Komissio on antanut pääomamarkkinaunionin luomista koskevan toimintasuunnitelman (COM(2015) 468 final) ja tähän liittyvät ensimmäiset lainsäädäntöehdotukset. Tavoitteena on luoda kattava, toimiva ja yhdentynyt pääomamarkkinaunioni vuoteen 2019 mennessä.

Pääomamarkkinaunioni on tärkeä osa komission kasvustrategiaa. PMU:lla pyritään EU:n talouden ja markkinaehtoisen rahoituksen vahvistamiseen sekä pitkäaikaisten sijoitusten edistämiseen. Yhdentyneemmät pääomamarkkinat toimisivat tehokkaammin ja tukisivat kasvun rahoittamista. PMU edistää euroalueen taloudellista lähentymistä ja taloudellista vakautta. PMU:n yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia parantaa pankkien lainanantokapasiteettia.

PMU:n luominen edellyttää sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla toteutettavia sääntely- ja muita toimia.

Arvopaperistamiseen liittyvien ehdotusten käsittely on aloitettu neuvoston työryhmässä lokakuussa ja esitedirektiivin tarkistamisehdotuksen käsittely alkanee joulukuussa. Neuvoston yleisnäkemykset ehdotusten osalta voidaan saavuttaa kevään 2016 aikana.

PMU:n toimenpidesuunnitelmassa eriteltävät useat yksittäiset lainsäädäntöehdotukset, tiedonannot ja vihreät kirjat on määrä antaa vuoteen 2017 mennessä.

Lisätietoa

VM-akatemia EU-asioista: esitysmateriaali 25.5.2015

Euroopan komissio 

Financiacl Stability Board (OECD) (sivusto englanniksi)

Pääomamarkkinaunioni (komission sivusto englanniksi)

Finanssivalvonta

Suomen lakitietokanta (Finlex)

EU:n lakitietokanta (Eur-lex)

Komission konsultaatio pääomamarkkinaunionista (sivusto vain englanniksi)

 

Sivun yhteyshenkilöt: Armi Taipale, Jyrki Knuutinen

etunimi.sukunimi@vm.fi