FI SV

Saavutettavuus

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Kansallinen saavutettavuuslainsäädäntö pyritään samaan voimaan 1.9.2018.

Saavutettavista digitaalisista palveluista hyötyvät kaikki käyttäjät. Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan.

Saavutettavuusdirektiivin tavoite on:

 • edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
 •  luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuudelle
 • parantaa digitaalisten palveluiden laatua
 • parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita.

Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano on valtiovarainministeriön vastuulla. Hallituksen esityksen luonnos laiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta on lausuntokierroksella 1.3.2018 asti. Saavutettavuusvaatimusten lisäksi lakiluonnoksessa esitetään julkiselle hallinnolle velvoitetta tarjota asiakkailleen mahdollisuutta asioida ja viestiä viranomaisen kanssa sähköisesti

Mitä saavutettavuus on?

Saavutettavuus liittyy digitaalisiin palveluihin, kun taas esteettömyys koskee fyysistä maailmaa. Saavutettavuus tarkoittaa, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Jotta saavutettavuus toteutuisi, digitaalisten palvelujen suunnittelussa tulee hyödyntää sellaisia käytäntöjä, teknologioita ja menetelmiä, joilla turvataan palveluiden käyttö erilaisilla päätelaitteilla ja erilaisten apuvälineiden kanssa. Saavutettavuus on siis huomioitava jo palvelun hankintavaiheessa.

Saavutettavuus kuuluu olennaisena osana suunnittele kaikille -periaatteeseen, joka tarkoittaa erilaisten käyttäjien ja heidän tarpeiden huomioimista jo palvelun suunnitteluvaiheesta alkaen. Tällä pyritään varmistamaan kaikille käyttäjille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista

Keitä saavutettavuusvaatimukset koskevat?

Saavutettavuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvat julkisen hallinnon ja julkista hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset sekä lähes kaikki näiden sisällöt. Saavutettavuusvaatimukset koskevat seuraavia:

 • valtion viranomaiset ja liikelaitokset (esim. ministeriöt ja virastot)
 • kunnalliset viranomaiset, mukaan lukien liikelaitokset ja koulut
 • osa eduskunnan virastoista ja Tasavallan presidentin kanslia
 • julkisoikeudelliset yhdistykset (kuten SPR, ylioppilaskunnat ja metsänhoitoyhdistykset)
 • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (esim. Kela)
 • yliopistot, yliopistolain (558/2009) pykälässä tarkoitetut
 • ammattikorkeakoulut, ammattikorkeakoululaissa (932/2014) säädetyt
 • ortodoksinen kirkko ja ortodoksiset seurakunnat
 • lakisääteisiä tehtäviä hoitavat yhtiöt (esim. katsastuskonttorit, eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt)

Lakiehdotuksessa saavutettavuusvaatimukset esitetään koskemaan myös seuraavia:

 • julkisoikeudelliset laitokset (esim. vesi- ja energia-alan sekä liikenteen ja postipalvelujen julkiset yritykset)
 • finanssialan yritykset peruspankkipalvelujen osalta
 • vahvan sähköisen tunnistuspalvelujen tarjoajien tunnistamiseen liittyvät digitaaliset palvelut – vaatimukset eivät koske varsinaisen tunnistusvälineen esteettömyyttä
 • kolmannen sektorin organisaatiot, jotka saavat julkista tukea verkkosivujen tuottamiseen – vaatimukset eivät koske järjestöjen saamaa ns. yleisavustusta

Saavutettavuusvaatimusten soveltamisesta evankelis-luterilaiseen kirkkoon säädetään erikseen. Vaatimuksia ei tässä vaiheessa uloteta myöskään maakuntaviranomaisiin, koska maakuntauudistus on kesken eikä maakuntia koskevaa yleistä lainsäädäntö vielä ole.

Porrastettu aikataulu toteutukselle

Saavutettavuusdirektiivin toimeenpaneva kansallinen lainsäädäntö astuu voimaan arviolta 1.9.2018. Saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan seuraavasti:

 • 23.9.2018 jälkeen julkaistujen palveluiden ja sivujen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
 • Ennen 23.9.2018 julkaistujen palveluiden ja sivujen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
 • Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.
 • Intra- ja extranetit (muut kuin työpaikoilla käytettävät) tulee saattaa saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi, kun niitä 23.9.2019 jälkeen perinpohjaisesti uudistetaan tai kun uusia intra- tai ekstranettejä hankitaan. Työpaikoilla työnantajien on järjestettävä esimerkiksi vammaiselle työntekijälle kohtuullisten mukautusten perusteella mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluita siltä osin kuin ne liittyvät työtehtävien hoitamiseen. Lisäksi, kun kyseessä on viranomainen työnantajana, intranetissä olevat henkilöstöhallinnon digitaaliset palvelut kuuluvat direktiivin soveltamisalaan..

Poikkeukset vaatimusten soveltamiseen

Saavutettavuusvaatimuksia ei sovelleta

 • kun digitaalinen palvelu suunnitellaan ja toteutetaan varhaiskasvatuksen, opetuksen tai koulutuksen yhteydessä rajatussa ryhmässä määräaikaisesti tai kokeiluluontoisesti, esimerkiksi oppilaiden tekemänä harjoitustyönä.
 • kun viranomainen tai palvelun tuottaja tarjoaa suoratoiston verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa, esimerkiksi kokouksen tai tilaisuuden. Jos tämä 23.9.2020 jälkeen julkaistaan tallenteena verkossa, sisällön pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukainen.
 • kokonaisuudessaan verkkokarttoihin ja karttasisältöihin, jos navigointikäyttöön tarkoitettujen karttojen olennainen tieto on saatavissa saavutettavassa digitaalisessa muodossa.
 • Yleisradion tuottamiin digitaalisiin palveluihin
 • kulttuuriperintökokoelmien teosten ilmentymiin, joita ei voida tehdä täysin saavutettaviksi
 • toimisto-ohjelmien tiedostomuotoihin, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, paitsi kun käyttäjä tarvitsee tällaisten tiedostojen sisältöä aktiivisiin hallinnollisiin prosesseihin. Koskee esimerkiksi PDF-tiedostoja, Microsoft Office - ja vastaavia avoimen lähdekoodin tiedostoja.
 • kolmannen osapuolen tuottamiin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöihin, joita viranomainen tai palveluntarjoaja ei rahoita, kehitä tai valvo. Tämä tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuille upotettuja sosiaalisen median palveluiden syötteitä.

Tekniset vaatimukset organisaatioille

Digitaalisten palveluiden saavutettavuusvaatimukset koskevat havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja toimintavarmuutta.

 • Saavutettavuusdirektiivissä määritelty saavutettavuuden vähimmäistason määritellään eurooppalaisen saavutettavuusstandardin EN 301 549 v1.1.2 (2015-04) lukujen 9-11 perusteella.
 • Käytännössä tekniset vaatimukset perustuvat soveltuvin osin verkkosisällön saavutettavuuskriteeristön (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.0.) tasoon AA.
 • Jos Euroopan unioni ei ole 23.12.2018 mennessä julkaissut yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja, jotka sisältävät mobiilisovelluksia koskevat saavutettavuusvaatimukset, komissio täydentää eurooppalaista saavutettavuusstandardia täytäntöönpanosäädöksellä. Se sisältää mobiilisovelluksia koskevat saavutettavuusvaatimukset.
 • Saavutettavuuden toteuttaminen ei saa aiheuttaa organisaatioille kohtuutonta rasitetta. Organisaation koko, resurssit ja luonne, palvelun käyttötiheys ja kesto, palvelun saavutettavuuden kustannukset ja hyödyt erityisesti vammaisille henkilöille ovat kriteereitä, joilla kohtuutonta rasitetta arvioidaan. Organisaation tulee perustella kohtuuttoman rasitteen käyttö saavutettavuusselosteessa (ks. alla).

Saavutettavuusseloste nähtäväksi palveluun

Saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että julkisen hallinnon digitaalisissa palveluissa on saatavilla saavuttavuusseloste yllä mainitun porrastuksen mukaisesti. Komissio antaa saavutettavuusselosteen yksityiskohtaisen mallin vuoden 2018 aikana. Selosteen tulee sisältää tiedon:

 • mitkä sisällön osat eivät ole saavutettavia, ja syyt siihen, sekä tieto mahdollisista tarjolla olevista saavutettavista vaihtoehdoista (kohtuuttoman rasitteen käyttö)
 • siitä, miten kuka tahansa voi ilmoittaa organisaatiolle, että sen verkkosivusto tai mobiilisovellus ei täytä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia, ja pyytää saavutettavassa muodossa tietoja, jotka ovat itselle omien etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi oleellisia (organisaation saavutettavuusyhteystieto).
 • menettelystä, johon asiakas voi turvautua, jos hän saa ilmoitukseensa tai pyyntöönsä epätyydyttävän vastauksen (saavutettavuuden oikeussuojakeinot).

Saavutettavuuden valvonta

Saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että Euroopan unionin jäsenmaat valvovat miten direktiivin toimeenpano toteutuu sekä raportoivat komissiolle julkisen hallinnon palveluissa tehdyistä saavutettavuustoimenpiteistä.

Oikeus tehdä saavutettavuusvalitus ja -kantelu astuu porrastetusti voimaan 23.9.2019 alkaen (ks. aikataulu yllä). Saavutettavuusvalituksen voi tehdä palveluntarjoajalle havaitsemistaan saavutettavuusvaatimusten rikkomuksista. Saavutettavuuskantelu on mahdollista tehdä, jos on tyytymätön saamaansa vastaukseen tai vastaamisen aikatauluun. Kantelu tehdään valvontaviranomaiselle. 

Suomessa saavutettavuuden valvonnasta vastaa 1.9.2018 alkaen Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Valvontavastuu siirtyy valtion lupa- ja valvontavirasto Luovalle sen aloittaessa toimintansa vuoden 2020 alussa
 

Lisätietoa

Sivustot

Oppaat

Videot