FI SV

Saavutettavuusdirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavuttavuudelle asetettavista minimitason vaatimuksista sekä saavutettavuuden toteutumisen valvonnan keinoista.

 

Saavutettavuusdirektiivillä halutaan taata ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on:

 • edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
 • luoda yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuudelle
 • parantaa digitaalisten palveluiden laatua.

Kohde ja soveltamisala
Tekniset vaatimukset
Valvonta
Saavutettavuusseloste
Voimaantulo
Kansallinen toimeenpano

Kohde ja soveltamisala

Direktiivin kohde ja soveltamisala muodostuvat kolmesta osa-alueesta:

 • soveltamisalaan kuuluvat organisaatiot
 • soveltamisalaan kuuluvat verkkopalvelut ja mobiilisovellukset
 • soveltamisalaan kuuluvat sisällöt

Tekniset vaatimukset

Saavutettavuusdirektiivin mukaan saavutettavan verkkopalvelun tulee täyttää yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset. Jos yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu 23.12.2018 mennessä, minimitaso on vähintään eurooppalaisen standardin EN 301 549 v1.1.2 (2015-04)  luvuissa 9, 10 ja 11 kuvatut määritelmät. Vaatimukset koskevat toimenpiteitä, joilla parannetaan verkkopalveluiden

 • havaittavuutta,
 • hallittavuutta,
 • ymmärrettävyyttä ja
 • toimintavarmuutta.

Valvonta

Jäsenmaiden tulee valvoa direktiivin toteutumista ja raportoida komissiolle tehdyistä toimenpiteistä. Valvonnasta ja raportoinnista vastaavat viranomaiset tulee ilmoittaa komissiolle 23.9.2018 mennessä.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset valvontamenetelmästä 23.12.2018 mennessä. Valvontamenetelmän on oltava avoin, siirtokelpoinen, vertailukelpoinen, toistettavissa oleva ja helppokäyttöinen. Siihen on sisällyttävä seuraavaa:

 • valvonta säännöllisin väliajoin sekä näytteet valvonnan kohteina olevista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista;
 • verkkosivuston tasolla näytteet verkkosivuista ja noiden sivujen sisällöstä;
 • mobiilisovelluksen tasolla testattava sisältö, ottaen huomioon sovelluksen ensimmäinen julkistamisajankohta ja myöhemmät toiminnalliset päivitykset;
 • kuvaus siitä, miten saavutettavuusvaatimusten noudattaminen tai noudattamatta jättäminen näytetään riittävällä tavalla toteen;
 • jos havaitaan puutteita, mekanismi datan ja tietojen toimittamiseksi saavutettavuusvaatimusten noudattamisesta sellaisessa muodossa, jota julkisen sektorin elimet voivat käyttää näiden puutteiden korjaamiseksi; ja
 • asianmukaiset järjestelyt, tarvittaessa myös esimerkkejä ja ohjeita automaattisia, manuaalisia ja käytettävyystestejä varten sekä näytteiden ottamista varten, tavalla, joka vastaa valvonnan ja raportoinnin määräaikoja.

Saavutettavuusseloste

Soveltamisalaan kuuluviin verkkopalveluihin tulee liittää saavutettavuusseloste. Euroopan unionin komissio määrää selosteen muodon. Selosteen on sisällettävä:

 • selvitys siitä, mitkä sisällön osat eivät ole saavutettavia, ja syyt siihen sekä tarvittaessa tarjolla olevat saavutettavat vaihtoehdot
 • palautemekanismin kuvaus ja linkki siihen, jotta kuka tahansa voi ilmoittaa palvelusta vastaavalla julkisen sektorin organisaatiolle, että sen verkkosivusto tai mobiilisovellus ei täytä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia, ja pyytää pois jätettyjä tietoja
 • linkki menettelyyn, johon voidaan turvautua siinä tapauksessa, että ilmoitukseen tai pyyntöön saadaan epätyydyttävä vastaus.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet antavat asianmukaisen vastauksen ilmoitukseen tai pyyntöön kohtuullisessa ajassa.

Voimaantulo

Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano vaatii tarvittavien säädösmuutosten ja hallinnollisten päätösten tekemistä. Direktiivin kansalliset toimeenpanopäätökset tulee olla tehtynä 23.9.2018.

Direktiivissä säädettyjä vaatimuksia sovelletaan verkkopalveluihin seuraavasti:

 • verkkopalvelut, jotka julkaistaan 23.9.2018 jälkeen (=uudet verkkopalvelut) tulee olla direktiivin mukaisia 23.9.2019;
 • verkkopalvelut, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 (=vanhat verkkopalvelut), tulee olla direktiivin mukaisia 23.9.2020 alkaen;
 • mobiilisovellusten tulee olla direktiivin mukaisia 23.6.2021 alkaen;
 • ekstranetien ja intranetien sisältöjen, jotka on julkaistu ennen 23.9.2019, tulee olla direktiivin mukaisia sivustojen perinpohjaisen uudistamisen jälkeen.

Kansallinen toimeenpano

Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano kuuluu valtiovarainministeriön vastuulle. Toimeenpanon työryhmä on asetettu 31.1.2017.

Työryhmän tiedot saavutettavuusdirektion hankesivuilla

Työryhmän työskentelyaineistot ovat saatavilla Innokylä-palvelussa

Suunnittele kaikille -periaate

Saavutettavuus kuuluu olennaisena osana suunnittele kaikille -periaatteeseen. Sen tavoitteena on varmistaa kaikille käyttäjille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita riippumatta käyttäjän kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Saavutettavat verkkopalvelut mukautuvat erilaisiin käyttötarpeisiin ja erilaisiin käyttäjiin. Palvelusuunnittelussa tulee huomioida erilaiset käyttäjät ja käyttötilanteet sekä erilaiset päätelaitteet.

Verkkopalveluiden saavutettavuus on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia ja verkkopalveluiden laadukkuutta. Palveluiden suunnittelu saavutettaviksi tukee kaikkia verkkopalveluiden käyttäjiä.
 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Markus Rahkola, puh. 02955 30139, markus.rahkola(at)vm.fi