FI SV

Selvitysavustus

Kuntarakennelaissa (1698/2009) on säädetty kuntien yhdistymistä koskevasta selvitysvelvollisuudesta. Lain 4 b §:n mukaan kunnan on tullut yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää laissa säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä lain 4 c - 4 f §:ssä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Kuntarakennelain 41 §:n mukaan kunnalle maksetaan selvitysavustusta selvitysperusteiden osoittamalla selvitysalueella toteutettavan yhdistymisselvityksen kustannuksiin. Säännöksen tarkoituksena on ollut turvata kuntien tehtäväksi säädetyn selvitysvelvollisuuden rahoitus.

Hallituksen 24.9.2015 antaman esityksen mukaan kuntarakennelaista kumottaisiin säännökset kuntauudistuksen toteuttamisesta, jotka koskevat muun muassa kuntien velvollisuutta selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytyksiä sekä selvitysten määräaikoja. Koska kuntien velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä lakkaisi, myös säännökset selvitysavustuksesta kumottaisiin. Lakisääteistä selvitysavustusta maksettaisiin kuitenkin vielä selvityksiin, jotka ovat käynnistyneet ennen lain voimaantuloa eli selvitysvelvollisuuden voimassa ollessa. Kuntarakennelain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 aikana mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta sen käsitellyt.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta 

Lakisääteistä selvitysavustusta maksetaan lain 41 §:n mukaan selvitysperusteiden osoittamalla selvitysalueella tai ministeriön päätöksen perusteella niistä poikkeavalla alueella toteutettavan yhdistymisselvityksen kustannuksiin. Avustusta myönnetään selvityskohtaisesti, mutta yksittäinen kunta voi hallinnoida avustuksen hakemisen, käytön ja raportoinnin selvitysalueen puolesta. Avustuksen myöntä­misen ehtona on, että kunnat sitoutuvat toteuttamaan selvityksen hakemuk­sessa esitetyn mukaisesti.  

Avustusta myönnetään yhdistymiseen liittyvästä selvityksestä aiheutuviin erilliskustannuksiin, kuten selvitystehtävää varten osoitetun henkilön palkkakustannuksiin tai ulkopuolisen konsultin suorittamaan selvitystyöhön. Kuntien viranhaltijavalmisteluun avustusta voidaan myöntää siltä osin, kuin pystytään osoittamaan valmistelun koskevan yhdistymisselvitystä. Myös muihin selvittämisestä aiheutuviin erilliskustannuksiin kuten tiedottamiseen, tilastomateriaalin hankintaan, painatuskustannuksiin tai kyselytutkimusten teettämiseen voidaan myöntää avustusta. Avustusta ei myönnetä kokoontumisesta aiheutuviin kustannuksiin tai luottamushenkilötyön puitteissa tapahtuvaan toimintaan.

Avustuksen määrä riippuu yhdistymisselvityksen laajuudesta, mutta on kuitenkin enintään 50 000 euroa selvitystä kohden. Selvityskohtaisen avustuksen määrää voidaan vähentää tilanteessa, jossa kunta osallistuu useampaan kuin yhteen selvitykseen, mutta esim. selvitysalueiden päällekkäisyyden vuoksi selvityksissä voidaan hyödyntää samaa tietopohjaa.

Selvitysavustuksen määrä voi olla kor­keintaan 70 % selvityksen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Avustukseen sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) on säädetty. Valtionavustuslain 6 §:n mukaan valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.

Avustus uuden kunnan talouden tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen

Selvitysavustuksen lisäksi kunnat voivat hakea samalla hakulomakkeella avustusta yhdistymisselvityksen yhteydessä tapahtuvaan uuden kunnan talouden tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen, jos yhdistymisselvitykseen osallistuu kuntarakennelain 4 f §:n mukainen kunnan taloudellista tilannetta koskevan talousperusteen täyttävä kunta. Kuhunkin tällaiseen selvitykseen voidaan maksaa enintään 10 000 euron lisäosa talouden tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen. Tarkoituksena on vahvistaa uuden kunnan taloutta ja edellytyksiä vastata palveluista yhdenvertaisesti. Tervehdyttämiskeinojen selvittäminen voidaan teettää ulkopuolisella konsultilla tai tehdä virkatyönä. Lisäosa ei sisälly selvitysavustuksen 50 000 euron enimmäismäärään.

Avustuksen hakeminen

Kunnat voivat hakea selvitysavustusta joko etukäteen arvioituihin kokonaiskustannuksiin perustuen tai selvityksen jälkeen toteutuneiden kustannusten perusteella. Mikäli avustusta haetaan ennen selvitystä tai selvityksen aikana arvioituihin kokonaiskustannuksiin perustuen, tulee hakemukseen liittää aikataulutettu työsuunnitelma yhdistymisselvityksen ja mahdollisen talouden terveyhdyttämiskeinoja koskevan selvityksen toteuttamisesta sekä selvityksen arvioidut kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa. Myönnetyn avustuksen ensimmäinen 50 % maksetaan tukipäätöksen yhteydessä ja jälkimmäinen 50 % selvityksen päättymisen ja loppuraportoinnin jälkeen toteutuneet kustannukset huomioiden.

Kunnat voivat hakea selvitysavustusta myös selvityksen päättymisen jälkeen. Tällöin avustus maksetaan kertaluontoisesti toteutuneet kokonaiskustannukset huomioiden.

Selvitysavustuksen vuotta 2015 koskeva hakuaika päättyy 1.12.2015, minkä jälkeen avustuspäätökset valmistellaan ja avustus maksetaan joulukuun 2015 aikana. Kuntarakennelain mukainen selvitysavustus ei tule enää tämän jälkeen haettavaksi. Valtiovarainministeriö voi jatkossa myöntää käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa avustusta kuntien vapaehtoisten selvitysten kustannuksiin yleisten valtionavustuslain säännösten perusteella.

Tiedot avustusta vuonna 2015 saaneesta yhdistymisselvityksestä ja loppuraportointi selvityksen kustannuksista on toimitettava valtiovarain­ministeriöön 30.11.2016 mennessä. Avustusta saaneet selvitykset tulee siis saattaa päätökseen tähän ajankohtaan mennessä. Loppuraportissa edellytetään toteutuneiden kustannusten erittelyä ja todentamista tosittein tai kirjanpito-ottein. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt tai liikaa maksettu avustus tai sen osa tulee palauttaa valtionavustuslain 20 §:n mukaisesti.

Avustusta haetaan kirjeen hakulomakkeella, jonka, ministeriö pyytää liitteineen toimittamaan sähköisesti osoitteella valtiovarainministerio@vm.fi

Hakulomake