FI SV

Selvitysten määräaika ja seuranta

Kunnan tuli ilmoittaa ministeriölle viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2013, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä.

1.1.2017 voimaan tuleviksi aiottuja kuntien yhdistymisiä koskevat esitykset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 29.4.2016 mennessä.

Ministeriö voi kunnan hakemuksesta pidentää selvitysten määräaikaa yhdistymisselvityksen laajuuden tai muun erityisen vaativuuden perusteella. Ministeriön päätöksestä voi hakea muutosta siten, kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.