Sammanslagningsunderstöd

Enligt regeringens proposition av den 24 september 2015 (RP 25/2015 rd) ska man upphäva kommunstrukturlagens bestämmelser om genomförandet av kommunreformen, vilka gäller bland annat kommunernas skyldighet att utreda sammanslagning, villkoren för utredningsskyldigheten samt tidsfristerna för utredningarna. Ändringarna avses träda i kraft ännu under innevarande år.

När kommuner går samman betalas ett sammanslagningsunderstöd till den nya kommun som bildas. 

Sammanslagningsunderstödet består av en grunddel, som bestäms enligt antalet kommuner som sammanslås och deras invånarantal, samt en tilläggsdel. Grunddelen i sammanslagningsunderstödet bestäms enligt antalet kommuner som berörs av sammanslagningen och av invånartalet i dem, enligt följande:

Invånartal under 20 000 20 000–49 999 50 000–80 000 över 80 000
Antalet kommuner        
2 2 000 000 euro 3 000 000 euro 3 500 000 euro 4 000 000 euro
3–4 3 000 000 euro 4 500 000 euro 5 000 000 euro 6 000 000 euro
5–6 4 000 000 euro 5 500 000 euro 6 500 000 euro 8 000 000 euro
över 6 5 000 000 euro 7 000 000 euro 8 000 000 euro 10 000 000 euro


Sammanslagningsunderstödets tilläggsdel betalas vid en sådan ändring i kommunindelningen i vilken en eller flera kommuner som uppfyller det ekonomiska kriteriet enligt 4 f § deltar. Tilläggsdelen är 150 euro per invånare i den kommun som uppfyller det nämnda kriteriet och högst en miljon euro per sammanslagning.

Sammanslagningsunderstödets belopp kan räknas med hjälp av den bifogade räknaren (på finska).

För att sammanslagningsunderstöd ska erhållas krävs det

  1. att den nya kommunen överensstämmer med ett utredningsområde som följer av utredningskriterierna i 4 c–4 e §,
  2. i fråga om ett område som avses i 4 d § 3 mom., att den nya kommunen omfattar en centralkommun inom pendlingsregionen,
  3. att sammanslagningen genomförs med stöd av ett sådant beslut av ministeriet som avses i 4 i § eller på basis av en särskild kommunindelningsutredning, eller
  4. att den nya kommunen omfattar en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning enligt 4 f § 1 punkten.

För att sammanslagningsunderstöd ska betalas krävs det dessutom att kommunsammanslagningen träder i kraft senast 2017 och att kommunerna har gjort en sammanslagningsframställning enligt 6 § senast vid den tidpunkt som avses i 4 h § 3 eller 4 mom.

Sammanslagningsunderstödet ska användas till nödvändiga kostnader för sammanslagningen, utvecklande av servicesystemet i den nya kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya kommunen.

Före utgången av året efter det sista året sammanslagningsunderstödet betalas ut ska kommunen lämna ministeriet en redogörelse för användningen av sammanslagningsunderstödet, inklusive ett uttalande av revisorn. På återkrav av sammanslagningsunderstöd tillämpas statsunderstödslagen.

Ändras kommunindelningen under betalningsperioden för sammanslagningsunderstödet så att kommunerna skulle vara berättigade till nytt understöd, beräknas understödet som om även en tidigare genomförd ändring i kommunindelningen skulle ha genomförts samtidigt som den senast genomförda ändringen. Skillnaden mellan det understöd som betalas på grundval av en tidigare genomförd ändring och det omräknade understödet betalas det år då den senast genomförda ändringen i kommunindelningen träder i kraft och de två följande åren.

Ersättning för minskningen av statsandelarna

Om en sammanslagning av kommuner som träder i kraft under åren 2014–2017 minskar statsandelarna till den nya kommunen jämfört med de sammanräknade statsandelarna till de kommuner som går samman, beviljar ministeriet med stöd av 44 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) på grund av minskningen den nya kommunen ersättning för minskningen av statsandelarna under det år då sammanslagningen av kommunerna träder i kraft och de därpå följande åren fram till utgången av 2019.

Villkoret för att den ovan nämnda ersättningen ska beviljas för sammanslagningar som träder i kraft 2016-2017 är att kommunerna gjort en sammanslagningsframställning enligt 6 § i kommunstrukturlagen senast vid den tidpunkt som avses i 4 h § 3 eller 4 mom.

Beloppet av den årliga ersättningen fås genom att de statsandelar och hemkommunsersättningar som ska betalas till den nya kommunen för det år då kommunsammanslagningen träder i kraft jämförs med de motsvarande statsandelar och hemkommunsersättningar som det år då sammanslagningen träder i kraft skulle ha betalats till de kommuner som går samman, om kommunerna inte hade gått samman. Ersättningen ska räknas ut med beaktande av utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna, statsandelen för driftskostnaderna och annan finansiering, som det finns bestämmelser om i lagen om statsandel för kommunal basservice, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Ministeriet räknar ut ersättningsbeloppet utifrån uppgifter som lämnats av de ministerier som svarar för att statsandelar beviljas enligt dessa lagar.

Ministeriet betalar ersättningarna i samband med sammanslagningsunderstödet (årligen före utgången av juni). Om det inte betalas något sammanslagningsunderstöd till kommunen, betalar ministeriet ut ersättningarna före utgången av juni månad varje år.

Statsandelssystemet för kommunal basservice som trädde i kraft vid ingången av 2015 är i regel sammanslagningsneutral. Vissa förändringar kan emellertid förekomma på grund av utjämningen av statsandelarna samt statsandelens tilläggsdel för fjärrort (fjärrortstal).

Kontaktuppgifter

Ville Salonen
Konsultativ tjänsteman
tfn. 02955 30388

Anu Hernesmaa
Konsultativ tjänsteman
tfn. 02955 30027