FI SV EN

Arkitekturmetoder

Den offentliga förvaltningens arkitekturbeskrivningar är allmänna beskrivningar om den offentliga förvaltningens verksamhet, informationsbehoven, datasystemen och teknologilösningarna.

Helhetsarkitekturmetoden inkluderar olika slags aspekter för uppfattandet och preciseringen av helheten:

  • Verksamhetsarkitekturen beskriver organisationens funktionella strukturer. Grundstrukturerna för verksamhetsutvecklingen, såsom visioner och strategier, ingår också i verksamhetsarkitekturen.
  • Informationsarkitekturen beskriver den information som organisationen utnyttjar, deras strukturer och relationer. Målet med planeringen av informationsarkitekturen är att skapa en gemensam uppfattning på organisationsnivå om det viktigaste informationskapitalet samt att underlätta hittandet, förmedlandet och hanteringen av information. Planeringen syftar till att standardisera informationsstrukturerna och den återanvändbarhet som möjliggörs därav.
  •  Informationssystemarkitekturen beskriver organisationens centrala informationssystem, deras relationer och egenskaper. Planeringen av informationssystemarkitekturen innebär strukturell planering av den berörda arkitekturen, livscykelplanering samt kostnads- och användningsoptimering.
  • Teknologiarkitekturen beskriver organisationens teknologiska infrastruktur och systemarkitekturens teknologival. Vid planeringen av teknologiarkitekturen utstakas lösningsalternativ, standarder och strukturer för tekniska system och ICT-infrastrukturer så att helheten på bästa möjliga sätt skulle stöda organisationens målsättningar.

Nuläget

Nuläget för den offentliga förvaltningens gemensamma helhetsarkitektur beskriver hur delarna som utgör helheten för organisationerna inom förvaltningen – organisationerna, informationen, aktörerna, handlingsprocesserna, informationssystemen samt teknologiska anordnings- och användarmiljöer – i dagsläget kopplas till varandra och hur de fungerar som en helhet. Syftet med beskrivningen av nuläget är att underlätta insikten om relationerna mellan organisationer inom den offentliga förvaltningen, samt att förbättra kontrollen över den existerande miljön.

Vision

Visionsarkitekturen är ett verktyg för både strategiskt och operativt ledande, med vars hjälp man förenhetligar verksamhetsutvecklandet. Helhetsarkitekturen förbättrar offentliga organisationers förmåga att uppnå en önskad framtid. Den möjliggör föregripande utveckling av IT-lösningar och hjälper att binda dem till utvecklandet av kärnverksamheten.

Genom beskrivning av visionen för arkitekturen kan man planera och förverkliga en funktionalistisk-teknisk miljö som kan kontrolleras och modifieras i enlighet med föränderliga behov. I denna miljö är samtliga delar kompatibla, och de viktigaste komponenterna förverkligas endast en gång.

Utvecklingsstigen

Arkitekturmetodens tredje viktiga medel utgörs av utvecklingsstigen. Den beskriver hur helhetsarkitekturer utvecklas långsiktigt i enlighet med visionen under flera års tid. Målet med utvecklingsstigen är att kommunicera om planen för och skedena med arkitekturutvecklandet, så att samarbetsparterna kan förutse kommande resultat och projekt. På så sätt skapas ett underlag för uppnåendet av gemensamma mål och samtidigt kan man undvika överlappande verksamhet.

Beskrivningen av arkitekturmetoden har publicerats i JHS-rekommendationen JHS 179.

Ytterligare information

JHS-recommendationen JHS 179

Avoindata.fi

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Hannu Ojala
tfn. 02955 30151
förnamn.efternamn@vm.fi