FI SV

Löner och incitamentsystem

Lönesättning och utveckling av den

Statens lönepolitik är till största del enhetlig. Den bygger dock delvis på de olika ämbetsverkens utgångspunkter, behov och tillämpningar. Inom staten tillämpas statens nya lönesystem (vpj), vilkas förnyelse varit ett av de centrala målen i statens personalpolitik.

Riktlinjer för införandet av lönesystemen har angetts i statsrådets principbeslut samt den statliga sektorns tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamhet för utveckling av statsförvaltningens personalpolitik. Lönesystemen, som på ämbetsverksnivå fastslås i tjänste- och arbetskollektivavtal för respektive avtalsområde, utgör grunden för motiverande, konkurrenskraftiga och rättvisa löner.

Utvecklingen av lönepolitiken och statens lönesystem har målet att

  • utveckla arbetsgivarens lönepolitik och avtalspolitik,
  • göra utveckling till ett instrument för effektiv ledning och verksamhet,
  • även använda andra belöningssätt förutom lönesystemen,
  • förbättra konkurrenskraften så att man alltid har tillgång till kompetent personal och att personalen stannar
  • uppnå jämställda löner för kvinnor och män

Statsarbetsgivaren uppmärksammar särskilt att den statliga lönepolitikens goda nivå och löneställning bevaras. Resultatlön och andra former av belöningar utvecklas kontinuerligt inom staten.

Avtalsverksamheten utvecklar lönesystem, som hos staten är den viktigaste formen av kollektivavtal på ämbetsverksnivå. Avtalen på central nivå spelar dock en viktig roll för orienteringen av lönepolitiken och utvecklingen av lönesystemen. Även ämbetsverken deltar i utvecklingen av lönesystemen.

Lönesättningen främjar statsförvaltningens och verksamhetsenheternas effektivitet. Ämbetsverkspotterna fokuseras på strukturella förändringar i statens lönesystem. På ämbetsverken används potterna framförallt för att kunna fastställa grunderna och tabellerna för de uppgifts- och personspecifika lönedelarna samt gradera dem på ett motiverande och konsekvent sätt. De används även för att öka lönedelarnas motsvarighet, om kravnivån och prestationen i arbetet förändras. För avtalsperioden 2014–2017 har inga ämbetsverkspotter avtalats i samband med uppgörelserna. 

Ytterligare information

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal (länken till sidan)
Personalförvaltningsdokument (länken till sidan)
Lag om statens tjänstekollektivavtal, 6.11.1970/664 (Finlex)
Förordning om statens tjänstekollektivavtal, 23.12.1987/1203 (Finlex)
Kannustavaan palkkaukseen, 1996

Kontaktuppgifter

Förhandlingsdirektör
Seija Petrow
tfn 02955 30100
fornamn.efternamn@vm.fi

Regeringsrådet                    
Tuomo Vainio
tfn 02955 30144
fornamn.efternamn@vm.fi