FI SV

Naturaförmåner

Naturaförmåner är förmåner som anställda erhåller av arbetsgivaren i någon annan form än pengar och omfattas av Skatteförvaltningens beslut om förmåner. Exempel på naturaförmåner är måltider, mobiltelefoner, tjänstebostäder och -bilar.

Naturaförmåner är skattepliktig inkomst. Skatteförvaltningen utfärdar årliga beslut om naturaförmånernas värde och beräkningsgrunder. Beskattningsvärdet av kollektivtrafikbiljetter för anställda bestäms enligt 64 § i inkomstskattelagen. Sedvanliga och skäliga personalförmåner som avses i 69 § i inkomstskattelagen är inte skattepliktig inkomst.

Personalmåltider

De finns inga särskilda anvisningar om personalmåltider för ämbetsverken utan de kan besluta om måltiderna inom ramen för sin personalpolitik. Statens ämbetsverk ska sträva efter att ge personalen möjlighet till förmånliga måltider under arbetsskiftet. Personalmåltiderna kan tillhandahållas i en egen personalrestaurang eller en som delas med andra, genom avtal med enskilda restauranger eller institutionellt i anslutning till matservering för elever eller kunder beroende på arbetsplatsen läge och arbetstidsformerna. Ämbetsverken kan understödja personalrestaurangen t.ex. genom att betala en del av lokalkostnaderna eller avtala om direkt måltidsstöd med restaurangen.

Dubbelt stöd för personalmåltider är inte ändamålsenligt, så måltidsförmåner i form av en beskattningsbar naturaförmån för löntagaren, dvs. lunchkuponger, rekommenderas inte. Om ämbetsverket ändå vill använda sådana bör det finns en grundad anledning, t.ex. arbetsplatsen läge eller avvikande arbetstider.

Mobiltelefoner

Mobiltelefon kan beviljas en tjänsteman eller arbetstagare som naturaförmån, om arbetsuppgifterna kräver detta. Då är arbetet av sådan karaktär att tjänstemannen eller arbetstagaren förutsätts vara anträffbar utanför tjänstestället och tjänstetiden i högre grad än normalt. Det berörda ämbetsverket beslutar om anskaffning av telefonen och tillhörande kostnader.

Bilförmån

Statens tjänstebilar är avsedda för tjänstebruk, dvs. körning i tjänsten. Uppgifterna för statens högsta tjänstemannaledning förutsätter en effektiv användning av tiden, och då kan den högsta ledningen i vissa fall ha möjlighet till privatkörning. Finansministeriets beslut 29.5.2001 nr 12/329/200 om tjänstebilar som naturaförmåner (Virka-auton käyttö luontoisetuna) anger de tjänster i vilka en tjänstebil ingår som naturaförmån. Om det fastställs att förmånen hör till tjänsten, leder detta i sig inte till skattekonsekvenser. Beslutet begränsar användningen till främst sporadiskt bruk.

Tjänstebostäder

Vissa statliga ämbetsverk (t.ex. försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet) har tillgång till bostäder som de kan hyra ut till anställda. Det finns inga särskilda bestämmelser eller anvisningar om statens tjänstebostäder, utan uthyrningen följer i tillämpliga delar lagen om hyra av bostadslägenhet samt ämbetsverkens interna anvisningar.

Om hyran ligger under den gängse hyresnivån, anses hyresgästen få en bostadsförmån. Förmånsbeloppet läggs till lönen och beskattas. Om det inte har avtalats att bostadsförmånen ska utgöra en del av lönen, eftersträvas oftast en hyresnivå motsvarande fritt finansierade hyresbostäder, så att tjänstebostaden inte medför en beskattningsbar bostadsförmån.

Ytterligare information

Naturaförmåner i beskattningen

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck
tfn 02955 30116
förnamn.efternamn@vm.fi

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
tfn 02955 30120
förnamn.efternamn@vm.fi