FI SV

Semestrar

Semesteravtal för statlig personal finns i statens tjänste- och arbetskollektivavtal om semester. På tjänstemännens och arbetstagarnas semestrar tillämpas även semesterlagen.

Semesterns längd bestäms enligt intjäningsprincipen. Som full kvalifikationsmånad anses en sådan kalendermånad under kvalifikationsåret då en tjänsteman varit i tjänst minst 18 dagar och en arbetstagare i arbete minst 14 dagar. I vissa fall räcker det att tjänstemannen eller arbetstagaren i enlighet med anställningsförhållandet arbetat minst 35 timmar.

I kortare anställningar än ett år intjänas semester 2 dagar per månad, dvs. 24 dagar under kvalifikationsåret. Personer som varit anställda över ett men under 15 år tjänar in högst 30 dagar och personer som varit anställda över 15 år högst 38 dagar under kvalifikationsåret.

Som semesterdagar räknas alla vardagar utom lördag. I regel ges semestern under semesterperioden, 1.6–30.9, men den kan även tas ut vid andra tider under semesteråret eller före utgången av september månad följande år. Ämbetsverken kan göra flexibla överenskommelser om uttag av semester. Vissa minimivillkor i semesteravtalet ska dock iakttas. Semestrarna ska planeras på förhand och ordnas så att de medför minsta möjliga olägenhet för ämbetsverkets normala verksamhet.

Normal månadslön betalas för semestertiden, om personens semesterlön inte bestäms procentuellt. För en månadsavlönad tjänsteman och arbetstagare ändrades beräkningen av semesterlön fr.o.m. 1.4.2014 i situationer då arbetstiden och avlöningen förändras under kvalifikationsåret. Då betalas i stället en procentuellt beräknad semesterlön. Beroende på anställningstiden är semesterlönen antingen 9,0 procent, 11,5 procent eller 14,5 procent av den förvärvade inkomsten för normal arbetstid under kvalifikationsåret. Ändringen gäller semester som intjänas efter 1.4.2013. Närmare bestämmelser finns i semesteravtalets tillämpningsföreskrifter och -anvisningar.

Därtill betalas semesterpenning, som utgör 4, 5 eller 6 procent av månadslönen för den månad som föregår semesterpenningens utbetalningsmånad multiplicerat med antalet hela kvalifikationsmånader. Procentsatsen beror på anställningstiden.

Fr.o.m. 1.4.2014 kan semestern flyttas fram på grund av arbetsoförmåga utan självrisktid (karens) även när personen blir sjuk under semestern. Flyttning av semestern kräver att personen begär detta och lämnar ett läkarintyg eller enligt ämbetsverkets prövning lägger fram någon annan tillförlitlig utredning om sin arbetsoförmåga. Möjligheten att flytta fram semestern gäller alla semestrar oberoende av när de intjänats.

Ytterligare information

Avtal (länken till sidan)  

Ändringen av den 1 april 2015 av avtalet om semestrar för statens tjänstemän och arbetstagare samt tillämpningsföreskrifter och tillämpningsanvisningar samt Bilaga 1 (tjänste- och arbetskollektivavtal om justering av statens tjänste- och arbetskollektivavtal om semestrar), 27.4.2015

Tillämpningsföreskrifter och tillämpningsanvisningar i fråga om semester för statens tjänstemän och arbetstagare, 27.4.2015 

Semesterlag, 18.3.2005/162 (Finlex)

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Joanna Autiovuori
tfn 02955 30268
förnamn.efternamn@vm.fi

Neuvotteleva virkamies     
Lauri Liusvaara
puh. 02955 30126
etunimi.sukunimi@vm.fi