Avdelningar

Ekonomiska avdelningen

Den viktigaste uppgiften för finansministeriets ekonomiska avdelning är att bereda regeringens ekonomiska politik. Avdelningen följer upp, analyserar och gör upp prognoser om den ekonomiska utvecklingen samt publicerar regelbundet översikter som beskriver denna utveckling. Till den ekonomiska avdelningens uppgifter hör att utvärdera konsekvenserna av de finanspolitiska åtgärderna samt att presentera det samhällsekonomiska perspektivet i beslutsfattandet. Avdelningen deltar även i beredningen av EU:s ekonomiska politik. Avdelningen koordinerar dessutom tillsammans med Statskontoret ärenden som gäller bedömningen av statens kreditvärdighet.

Mikko Spolander är chef för ekonomiska avdelningen.

Ekonomiska avdelningen är indelad i fyra enheter

Makroprognoser – finansrådet Jukka Railavo
Fiskala prognoser – finansrådet Marja Paavonen
Makrofinansiell analys – avdelningschef Mikko Spolander
Informationsservicen – konsultativ tjänsteman Harri Kähkönen

Budgetavdelningen

Finansministeriets budgetavdelning sköter beredningen av regeringens ärenden som berör finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Avdelningen bereder rambesluten för statsekonomin och utarbetar statens budgetproposition samt deltar i beredningen av den ekonomiska politiken i anknytning till den offentliga ekonomin som helhet. Avdelningen svarar för de allmänna grunderna för verksamhets- och ekonomiplaneringen samt för statens bokföring och redovisning. Den utarbetar anvisningar om de allmänna grunderna för statens avgifter och bereder bl.a. de ärenden som berör statens betalningstransaktioner, tryggandet av likviditet och revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). Till budgetavdelningens uppgifter hör även beredningen av Finlands ställningstaganden i frågor som berör EU:s budget och finansförvaltning.

Budgetchef Hannu Mäkinen leder budgetavdelningen.

Avdelningen har fem enheter och två grupper utanför enhetsindelningen:

Finanspolitiska enheten – budgetrådet Juha Majanen
Strukturenheten – finansrådet Tuulia Hakola-Uusitalo
Kommunenheten – budgetrådet Jouko Narikka
Ekonomiförvaltnings- och rättsenheten – budgetrådet Niko Ijäs
EU-enheten – budgetrådet Seija Kivinen
Räkenskapsgruppen – räkenskapschef Johanna Orivuori
Sekretärgruppen – budgetrådet Petri Syrjänen

Skatteavdelningen

Finansministeriets skatteavdelning är regeringens expert inom skattepolitiken. Avdelningens uppgift är att utveckla skattesystemet och utvärdera konsekvenserna av skattepolitiska åtgärder. Den bereder skattelagarna och deltar i utvecklingen av skatte- och tullförvaltningen. Skatteavdelningen bereder skatteavtal mellan Finland och andra länder och representerar Finland vid beredningen av skatte- och tullärenden inom Europeiska unionen.

Avdelningschef, överdirektör Terhi Järvikare leder skatteavdelningen.

Skatteavdelningen är indelad i sex enheter

Enheten för personbeskattning  regeringsrådet Panu Pykönen
Enheten för näringsbeskattning – finansrådet Jari Salokoski
Enheten för mervärdesbeskattning – regeringsrådet Tommi Parkkola
Tullenheten – regeringsrådet Ismo Mäenpää
Accisbeskattningsenheten – regeringsrådet Merja Sandell
Enheten för internationell beskattning – regeringsrådet Antero Toivainen

Finansmarknadsavdelningen

Finansministeriets finansmarknadsavdelning utarbetar spelregler för finansmarknaden och stärker ramverket för en fungerande marknad. Målet är att medborgarna i alla lägen kan lita på att finansmarknaden fungerar stabilt, effektivt och likvärdigt. Finansministeriet svarar för att ministeriets nationella och internationella verksamhet i finansiella frågor är effektiv och uppskattad.

Överdirektör Leena Mörttinen är chef för finansmarknadsavdelningen.
Lagstiftningsrådet Ilkka Harju är utvecklingsansvarig på avdelningen.

Avdelningen är indelad i tre enheter

Enheten för kapitalmarknaderna och infrastrukturen – lagstiftningsrådet Armi Taipale
Enheten för banker och finansiering – finansrådet Pauli Kariniemi

Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen, Statens arbetsmarknadsverk

Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen, som även fungerar som Statens arbetsmarknadsverk (SAMV), svarar för statssamfundets arbetsgivarpolicy och ledandet av personalresurserna samt för utvecklandet av förvaltningen och beredningen och verkställandet av förvaltningspolitiken. Den har till uppgift att främja statens konkurrenskraft i egenskap av arbetsgivare och att stödja ämbetsverken i deras arbetsgivarverksamhet. Avdelningen representerar staten som arbetsgivare vid arbetsmarknadsförhandlingarna på centralnivå och den bereder ärenden som gäller statsarbetsgivarens intressebevakning inom inkomst- och arbetsmarknadspolitiken samt vid det samhälleliga beslutsfattandet i frågor som gäller arbetslivet.

Avdelningen stödjer de statliga ämbetsverken även vid utvecklandet av ledandet och personalutvecklingen, den utvecklar statens styrsystem och strukturer samt främjar ibruktagandet av gemensam praxis i staten. Avdelningen svarar också för informationshanteringen inom statens arbetsgivarverksamhet och personalförvaltning. Avdelningen bereder statens tjänstemanna- och tjänstekollektivlagstiftning och bereder för personalutgifternas del ärenden som gäller verksamhets- och ekonomiplaneringen samt tillämpningen av budgetpropositionen och statsbudgeten. Vid avdelningen bereds även ärenden med anknytning till styrning av statens upphandlingsverksamhet och statens fastighetsförmögenhet. Avdelningen deltar också i utvecklandet av EU:s personalpolicy samt i annan internationell verksamhet.

Statens arbetsmarknadsdirektör Juha Sarkio leder avdelningen.

Statens arbetsmarknadsverk är indelat i fyra enheter

Arbetsgivarenheten  förhandlingsdirektör Seija Petrow
Förvaltnings- och ledningspolitiska enheten – finansrådet Katju Holkeri
Enheten för koncernfunktioner – specialsakkunnig Tero Meltti
Enheten för struktur och styrning regeringsråd Tarja Hyvönen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen svarar för samarbetet mellan staten och kommunerna samt för utvecklandet av det kommunala självstyret, kommunstrukturerna och kommunallagstiftningen. Avdelningen svarar även för utvecklandet av central-, region och lokalförvaltningen samt för beredningen av ärenden som gäller kommunernas och samkommunernas förvaltning, personal och ekonomi. Till uppgifterna hör dessutom uppföljningen av den kommunala ekonomin, utarbetandet av kommunekonomiprogrammet samt underhållet och utvecklandet av statsandelssystemet.

Avdelningen har dessutom beredningsansvaret för bland annat utvecklingen av offentliga servicesystem och den svarar för resultatstyrningen av regionalförvaltningsverken, Befolkningsregistercentralen och magistraterna.

Regeringen Sipiläs spetsprojekt framtidens kommun, central- och regionförvaltningsreformen och minskningen av kommunernas uppgifter och förpliktelser hör till de viktigaste aktuella projekten inom avdelningens ansvarsområde. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen deltar i enlighet med regeringsprogrammet även i beredningen av reformeringen av social- och hälsovården och av spetsprojektet som gäller självstyrande sote-områden.

Delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (KUTHANEK) verkar i anslutning till kommun- och regionförvaltningsavdelningen.

Överdirektör Jani Pitkäniemi är chef för kommun- och regionförvaltningsavdelningen.

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen har två enheter:

Enheten för kommunutveckling  regeringsråd Auli Valli-Lintu
Enheten för kommunalekonomi  finansråd Tanja Rantanen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Finansministeriets utvecklings- och förvaltningsfunktion svarar för ministeriets interna tjänster, såsom den allmänna administrationen, ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen och personalutvecklingen, informationstjänsten och informationsförvaltningen, kommunikationen och ämbetsverkstjänsterna samt styrningen av ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde och ägarstyrningen av bolagen, delägda bolagen och affärsverken inom förvaltningsområdet.

Funktionen leds av förvaltnings- och utvecklingsdirektör Helena Tarkka.

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen har fem enheter

Personalförvaltningen - personalchefen Pilvi Pellikka
Ekonomiförvaltningen - ekonomichefen Jan Holmberg
Informationsenheten – informationsdirektören Irja Peltonen
Kommunikationen - kommunikationsdirektören Liinu Lehto
Allmänna förvaltningen – lagstiftningsrådet Salla Kalsi

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning svarar för det allmänna utvecklandet av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning, elektroniska kommunikation och databasanvändning, styrningen av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning samt samordningen av gemensamma utvecklingsprojekt. Avdelningen främjar informationsförvaltningssamarbetet mellan staten och kommunerna, utvecklar gemensamma funktionsmässiga och tekniska lösningar och metoder samt svarar för det allmänna utvecklandet av den offentliga förvaltningens datasäkerhet och styrningen av statsförvaltningens datasäkerhet.

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning leds av ICT-direktör Anna-Maija Karjalainen.

Avdelningen är indelad i tre enheter

Informationspolitik – lagstiftningsrådet, chef för enheten Sami Kivivasara
Digitalisering – informationsförvaltningsråd, chef för enheten Maria Nikkilä
Enheten för styrning av tjänster och säkerhet – informationssäkerhetsspecialist, chef för enheten Aku Hilve

Finanscontrollerfunktionen

Finanscontrollerfunktionen betjänar statsrådet i egenskap av styrare av förvaltningen och funktionellt oberoende tillsynsmyndighet när det gäller säkrandet och utvecklandet av kvaliteten i styrnings- och rapporteringssystemen för statsfinanserna och statens verksamhet samt säkrandet av redovisningsskyldigheten.

Finanscontrollerfunktionen har till uppgift att säkerställa att regeringens årsberättelse innehåller korrekta och tillräckliga uppgifter om statsekonomin och resultaten. Funktionen styr, samordnar och utvecklar rapporteringen och utvärderingen av statsekonomin och av verksamhetens resultat. Funktionen styr, samordnar och utvecklar dessutom den interna kontrollen och den därtill hörande riskhanteringen, och ordnar kontrollen på statsrådsnivå av de EU-medel som staten ansvarar för och motverkar och rapporterar om missbruk av dem.

Vid finanscontrollerfunktionen finns även en revisionsmyndighetsenhet som svarar för revisioner av program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Europeiska socialfonden och fonden för EU-bistånd till de sämst ställda. Förutom nationella granskningsuppgifter granskar enheten projekt i programmen inom Europeiskt territoriellt samarbete.

Mer information om EU:s strukturfondsprogram finns på www.strukturfonder.fi

Biträdande controllern vid statsrådet Esko Mustonen är chef för finanscontrollerfunktionen.
Revisionsråd Kari Rouvinen är chef för revisionsmyndighetsenheten.

EU-sekretariatet

EU-sekretariatet bistår ministeriets ledning och avdelningar i EU-ärenden och internationella ärenden, samordnandet av beredningen och kommunikationen med utomstående parter.

Finansrådet Marketta Henriksson är chef för sekretariatet.

Enheten för internationella finansiella ärenden

Enheten för internationella finansiella ärenden bereder ärenden som gäller internationella finansiella institut och samarbetsorgan samt stabiliteten i euroområdet. Enheten bistår ministeriets ledning i dessa ärenden.

Finansrådet Pekka Morén är chef för enheten.