Arbetarskydd

Arbetarskyddets grundläggande mål är att upprätthålla och främja de anställdas hälsa, säkerhet och arbetsförmåga samt att förebygga olycksfall och yrkessjukdomar. Speciella utvecklingsmål är att förebygga arbetsbetingade sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt att främja de anställdas psykiska välmående och ork att arbeta. I Finland bygger arbetarskyddet på begreppet "god arbetsmiljö", som utöver säkerhet och hälsa omfattar anställningsvillkor och psykiskt välmående.

Seminarium om verktyg för behandling av konflikter i arbetsgemenskapen

I mars 2014 arrangerade finansministeriet ett seminarium om verktyg för behandling av konflikter i arbetsgemenskapen (Ristiriidasta kiusaamiseen) Ämnet behandlades ur många synvinklar – seminariet kom fram till en slutsats genom att dela utrednings- och medlingspraxis samt praktiska erfarenheter.

Vid utredning och medling av konflikter bör man fokusera på lösningarna – hur kan vi återställa en fungerande arbetsgemenskap?

Ytterligare information

Samarbetsavtal för statens arbetarskydd 28.3.2010 (uppdaterad 10.3.2014)
Ta del av broschyren "Keveyttä työhön; Työstressi ja kuormitus haltuun, 2013", som utarbetats gemensamt av Statens arbetsmarknadsverk och statens huvudavtalsorganisationer
Gott uppförande tillåtet, Instruktioner till arbetsplatserna för att förhindra, identifiera och behandla osaklig behandling, broschyr
Motverka missbruksproblem! Rekommendation om förebyggande av alkohol- och drogrelaterade skador, hantering av missbruksfrågor och vårdhänvisning på arbetsplatsen, 2015
Företagshälsovården

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
tfn 02955 30120
förnamn.efternamn@vm.fi