Avvikelse från utrednoingsområdet

 

Avvikelse från ett utredningsområde som följer av utredningskriterierna i 4 c § och 4 d § 3 mom. kan göras, om utredningsområdet har tillräckliga förutsättningar att svara för ordnandet och produktionen av lagstadgad service, och

1) det område som avviker från utredningskriterierna utgör en alternativ funktionell helhet som uppfyller målen för utvecklande av kommunindelningen i 2 § och förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen i 4 §,

2) det på grund av särskilt gles bosättning inte är möjligt att bilda en funktionell helhet på något annat sätt,

3) en avvikelse behövs för att trygga de språkliga rättigheterna för de finskspråkiga eller de svenskspråkiga invånarna, eller

4) en avvikelse behövs för att trygga samernas rättigheter till sitt språk och sin kultur.

Avvikelse från utredningsområdet får dock inte göras på de grunder som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten, om avvikelsen hindrar andra kommuner från att bilda en funktionell helhet.

Med särskilt gles bosättning i 1 mom. 2 punkten avses en kommun vars fjärrortstal enligt 8 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 1,00 eller större.