FI SV

Bankernas soliditets- och likviditetsreglering

Bankernas soliditets- och likviditetskrav förnyades till följd av den internationella finanskrisen. Baselkommittén beredde en global reformagenda och EU genomförde reformen i och med kreditinstitutsdirektivet (2013/36/EU) och soliditetsförordningen (EU) Nr 575/2013. Reformen sattes i kraft nationellt genom den nya kreditinstitutslagen (610/2014) och lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004).  

Regleringen förstärker finansieringssystemets uthållighet genom att höja kraven för bankernas soliditet och likviditet. Insättarnas och andra fordringsägares ställning förbättras också i och med att man begränsar bankernas hävstång och höjer minimikraven för eget kapital och likviditetsbuffertar. De administrativa påföljderna för brott mot eller försummelse av bestämmelserna förnyades också, liksom även förvaltnings- och styrningssystemen för kreditinstitut samt regleringen av belöningarna. De nya kraven träder i kraft stegvist under 2015-2018.

 

Kontaktpersoner: Miki Kuusinen