FI SV EN

Beskattning av förvärvsinkomst

Enligt Finlands differentierade inkomstskattesystem beskattas förvärvs- och kapitalinkomster separat. Förvärvsinkomst är

  • löneinkomst
  • företagarinkomstens förvärvsinkomstandel
  • pensionsinkomst
  • andra skattepliktiga sociala förmåner.

Den beskattningsbara inkomsten bestäms enligt bruttoinkomsten och avdrag från den i både stats- och kommunalbeskattningen, som är separerade. Skatten på varje typ av förvärvsinkomst bestäms utgående från den beskattningsbara inkomsten samt de skatteprocentsatser och avgifter av skattenatur som tillämpas på den.

Skatter och avgifter på förvärvsinkomst

Inkomstskatt till staten

Den progressiva inkomstskatten till staten betalas på basis av den beskattningsbara inkomsten i statsbeskattningen. Skattebeloppet bestäms enligt statens progressiva inkomstskatteskala.

Kommunalskatt

Kommunalskatt betalas på basis av den beskattningsbara inkomsten i kommunalbeskattningen enligt kommunalskatteprocenten. Varje kommun bestämmer årligen sin egen skatteprocent. År 2016 varierar kommunalskatteprocenten mellan 16,50 och 22,50 % Den genomsnittliga kommunalskatteprocenten är 19,87.

Kyrkoskatt

Kyrkoskatt betalas av medlemmar i den evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan. Varje församling bestämmer årligen sin egen skatteprocent. År 2016 varierar kyrkoskatteprocenten mellan 1,00 och 2,00 %.

Sjukförsäkringspremie

En sjukförsäkringspremie betalas till Folkpensionsanstalten. Premien består av sjukförsäkringens sjukvårdspremie samt av sjukförsäkringens dagpenningspremie.

Sjukvårdspremien år 2016 är 1,30 procent av arbetsinkomsten och 1,47 procent av övriga inkomster (t.ex. pensions- och förmånsinkomster). Kommunalskatteavdrag görs på betalningsgrunden för sjukvårdspremien. Dagpenningspremien år 2016 är 0,87 procent av den skattepliktiga arbetsinkomsten. Av FöPL-försäkrade företagare tas premien ut på arbetsinkomsten. Då är premien förhöjd med 0,13 procentenheter och uppgår till 0,95 procent. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen angående försäkringspremier.

Avgifter på löneinkomst

På löneinkomsten betalas löntagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift och arbetstagarens pensionsavgift. År 2016 är arbetslöshetsförsäkringsavgiften 1,15 procent och pensionsavgiften 5,7 procent. För personer som fyllt 53 år är pensionsavgiften 7,2 procent. Båda avgifterna bestäms enligt bruttolönen och ingår inte i förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet. Avgifterna är avdragsgilla i inkomstbeskattningen.

Inkomstskattelag (1535/1992)

Inkomstskatteskalan för 2017

Skatteinfo