Bolag och affärsverk

Bolag

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab är ett sådant egendomsförvaltningsbolag som avses i lagen om Statens säkerhetsfond (379/1992). Bolaget grundades 1993 efter försäljningen av Finlands Sparbanks sunda affärsverksamhet för att sköta om de problemfordringar som Finlands Sparbanks kunder hade på bolaget och bankens fastigheter. Den fastighetsegendom som Arsenal hade kvar överflyttades 1999 till det helt statsägda Kapiteeli Ab. Arsenal har fortfarande ett litet antal kundfordringar att sköta om samt några sparbankernas skadeståndsrättegångar att övervaka. Arsenal ägs av staten (78,95 %) och av Statens säkerhetsfond (21,05 %). Bolaget försattes i frivillig likvidation den 1 oktober 2003.

Fingrid Oyj

För samhällets välstånd och näringsliv är det absolut nödvändigt att ha tillförlitlig tillgång på elektricitet. Fingrid skall enligt elmarknadslagen svara för att elsystemet fungerar på riksnivå. Det är elmarknadens uppgift att sköta om att tillgången på el är tillräcklig i Finland.

Hansel Ab

Hansel Ab är ett helt statsägt bolag. I rollen som statens enhet för gemensam upphandling sammanställer Hansel statsförvaltningens upphandlingsbehov och köpvolymer, konkurrensutsätter produkter och tjänster samt ingår ramavtal om upphandling. Samtliga organisationer inom statsförvaltningen kan utnyttja ramavtalen utan särskild konkurrensutsättning. Från och med 1.1.2002 överfördes Hansel från handels- och industriministeriets förvaltningsområde till finansministeriets förvaltningsområde.

Utvecklingscentralen HAUS

Utvecklingscentralen HAUS utbildar, utvecklar och tränar den offentliga förvaltningen och offentliga servicefunktioner.
HAUS är ett företag som erbjuder service åt statsförvaltningen, och dess kundkrets omfattar, förutom statsrådets kansli och ministerierna, även ämbetsverk och inrättningar inom statens region- och lokalförvaltning, statliga affärsverk och fonder utanför statsbudgeten. Riksdagen och dess underlydande verk hör också till kunderna.

Yrityspankki Skop Oyj, i likvidation

Till följd av bankstödsåtgärderna övergick Yrityspankki Skop Oyj i Statens säkerhetsfonds ägo 1992. Statens säkerhetsfond köpte upp Skops aktier av Finlands Bank i juni 1992. Skop försattes i frivillig likvidation från och med den 1.1.1999 och bankens koncession för kreditinstitut återkallades med början av den 1.1.2001.

Affärsverk

Senatfastigheter

Senatfastigheterna (f.d. Statens fastighetsverk) fungerar som statens affärsverk och sköter de ärenden som berör innehavet av lokal-, universitets- och specialfastigheter som i regel förblir i statens ägo. Verkets viktigaste styrningsbeslut görs av riksdagen i samband med de årliga budgetarna.