Byggbranschens konjunkturer

Byggbranschens konjunkturgrupp (RAKSU-gruppen) leds av finansministeriet och bedömer konjunkturutvecklingen inom hus-, infrastruktur- och reparationsbyggnad. Medlemmarna i gruppen representerar viktiga myndigheter och organisationer inom branschen.

Rapporterna behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis också regionalt främst i fråga om volymer, priser, kostnader, finansiering samt sysselsättning och åtgången av byggmaterial.  Gruppen behandlar dessutom strukturella frågor och långsiktiga förändringsbehov som gäller byggandet. Den ger också rekommendationer i syfte att trygga en balanserad utveckling inom branschen.

Byggbranschens konjunkturgrupp (Raksu) förutspår en tillväxt på ungefär 3–6 procent för totalproduktionen inom byggandet i år. Nästa års tillväxt beräknas ligga mellan 0–3 procent. År 2017 inleds enligt Raksus uppskattning ca 40 000 nya bostadsbyggen, vilket är en exceptionellt stor siffra. Nästa år beräknas antalet minska med några tusen.

Konjunkturläget är gott inom den finländska ekonomin och byggandet. Höghusbyggandet är särskilt livligt. Viss avmattning kan dock redan skönjas, eftersom antalet beviljade bygglov i kubikmeter minskade under april-juni jämfört med fjolåret. Orsaken var framför allt minskningen av byggloven inom industribyggandet.

Övrigt byggande än bostadsbyggandet avtar 2017. Eftersom industribyggandet återhämtar sig mot slutet av 2018 kommer antalet och volymen av nya byggprojekt att öka. Konsumenternas roll blir viktigare och placerarnas roll minskar på marknaden för nya fritt finansierade ägarbostäder. Byggprojekten inom den offentliga sektorn har spelat en viktig roll under de senaste åren. Nu beräknas de minska.

Renoveringsbehovet ökar ytterligare eftersom byggnadsbeståndets ålder förutsätter reinvesteringar. Reparationsbyggandet ökar enligt Raksus uppskattning med 2 procent i år och nästa år. Mark- och vattenbyggnaden har ökat kraftigt i två års tid, men tillväxten ser ut att avmattas till 1–2 procent.

Byggandet är livligt i tillväxtregionerna i Finland. Det övergripande läget i hela landet är inte lika positivt. Den kraftiga bostadsproduktionen höjer priset på produktionsinsatser, vilket återspeglar sig i en höjning av de sammanlagda kostnaderna för byggprojekten. Ökningen av antalet anställda inom byggbranschen beräknas också avta mot slutet av året.Raksun logo

 

Byggbranschens konjunkturgrupp

 

Ordförande

Sontag Sari            Finansministeriet

Medlemmar

Aalto Tino

SKOL rf

Alatalo Johanna

Arbets- och näringsministeriet

Heikkonen Terhi

Finlands näringsliv EK

Holopainen Matti

Kommunförbundet

Huomo Ari

Trafikverket

Huovinen Kimmo

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA

Jämsä Heikki

INFRA rf

Kero Jukka

Finlands Fastighetsförbund rf

Kähkönen Harri

Finansministeriet

Laanti Tommi

Miljöministeriet

Liinamaa Armi

Finansministeriet

Nippala Eero

Tammerfors yrkeshögskola TAMK

Paavilainen Paula

Statistikcentralen

Pajakkala Pekka

Forecon Ab

Pakarinen Sami

Byggnadsindustrin RT rf

Parkkonen Jouni

Främjarna av hyresboende till rimligt pris KOVA rf

Somersalmi Mikko

RAKLI rf

Perälä Hanna

Kommunikationsministeriet

Rantala Mark

Finansministeriet

Selinheimo Elina

Finansministeriet

Viertola Hannu

Finlands Bank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

Sari Sontag, konsultativ tjänsteman
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makroprognoser
+358 2955 30181
sari.sontag@vm.fi