FI SV

Den offentliga förvaltningens säkerhetsnätsverksamhet

Lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) säkerställer under samtliga förhållanden att den kommunikation som krävs av amarbetet mellan den högsta statsledningen och de myndigheter och andra aktörer som är viktiga med tanke på säkerheten i samhället fungerar.

Säkerhetsmyndigheternas gemensamma IKT-tjänster och verksamhetsmodell

Förvaltningens säkerhetsnät (TUVE) som uppfyller kraven på hög beredskap och hög säkerhet är ett statsägt myndighetsnät som omfattar ett kommunikationsnät och med det direkt sammanhörande utrustningsutrymmen, utrustning och annan infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster. Nätet används i myndigheternas dagliga arbete, och det fungerar pålitligt under alla säkerhetsomständigheter.

Säkerhetsnätet var i operativt bruk inom inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden då lagen trädde i kraft den 15 januari 2015. Den nya lagen gör det möjligt att utvidga användningen förutom inom statsförvaltningen även till kommunala säkerhetsaktörer, såsom räddningsväsendet och akutvården.

Avsikten är att användarkretsen för säkerhetsnätet och de gemensamma tjänsterna utvidgas till ca 30 000 väsentliga och behöriga användare inom den högsta statsledningen och ministerierna samt statens allmänna ordning och säkerhet, räddningsverksamheten, sjöräddningen, gränsbevakningen, nödcentralsverksamheten, invandringen, akutvården och landsförsvaret.

Samarbete i alla situationer

Säkerhetsmyndigheterna kan med hjälp av TUVE-tjänsterna agera allt säkrare under såväl normala som allt vanligare störningssituationer, vilka synnerligen ofta påverkar informationssäkerheten. Säkerhetsnätet förbättrar statsledningens förutsättningar för beslutsfattandet, skapandet av en lägesbild samt informationsutväxlingen myndigheter emellan. Den gemensamma TUVE-lösningen eliminerar också enskilda myndigheters behov att konstruera och underhålla datakommunikationsförbindelser, utrustningsutrymmen och andra informations- och kommunikationstekniska lösningar.

Finansministeriet svarar för styrningen och tillsynen

Finansministeriet svarar för den strategiska och ekonomiska styrningen av säkerhetsnätsverksamheten samt för styrningen av den informations- och kommunikationstekniska beredskapen samt säkerheten. Finansministeriet svarar även för styrningen av och tillsynen över serviceproduktionen kring säkerhetsnätet.

Finansministeriet understöds i sitt styrningsuppdrag av delegationen för säkerhetsnätsverksamheten som tillsatts av statsrådet. Delegationen har representanter för statsrådets kansli, utrikesministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsmakten, Försörjningsberedskapscentralen samt Finlands Kommunförbund.

Suomen Erillisverkot, HALTIK och Valtori serviceproducenter

Säkerhetsnätets nät- och infrastrukturtjänster produceras av det helt statsägda Suomen Erillisverkot Oy:s dotterbolag Suomen Turvallisuusverkko Oy.

Informations- och kommunikationstekniska tjänster och integrationstjänster produceras av Förvaltningens IT-central HALTIK under en lagstadgad övergångsperiod, dock högst till utgången av 2016. Efter övergångsperioden kommer serviceproduktionen som HALTIK svarar för att överföras till Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Säkerhetsnätsverksamheten avskiljs administrativt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt från serviceproducenternas övriga verksamhet.     

Riksdagen följer upp verkställandet

Verkställandet av TUVE-lagen och förverkligandet av säkerhetsnätsverksamheten följs upp och utvärderas på det sätt som riksdagen förutsätter. Förvaltningsutskottet ges före utgången av riksmötet 2016 en skriftlig utredning över verkställandet av reformen.

Ytterligare information

Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät, 10/2015

Statsrådets förordning om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät, 1109/2015

Suomen Turvallisuusverkko Oy

Suomen Erillisverkot Oy                       

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Kontaktinformation

Generalsekreterare
Timo Saastamoinen
tfn. 02955 30446
förnamn.efternamn@vm.fi