Ekonomin

I kommunernas sammanslagningsutredningar utreds om ändringen främjar målen för utvecklande av kommunindelningen (2 §) och om den uppfyller förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen (4 §). En av de eventuella förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen i enlighet med 4 § gäller frågan om ändringen förbättrar kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet och produktionen av service eller främjar kommunens funktionsförmåga i övrigt. Utredningen om kommunstrukturen ska inbegripa en utredning över områdets ekonomiska situation och en bedömning av för- och nackdelarna med en sammanslagning (4 b §).

I kartläggningen av nuläget för utredningsområdet lönar det sig att konstatera bland annat kommunernas skatteunderlag, inkomstfinansieringens tillräcklighet, det finansiella läget och serviceverksamhetens effektivitet. De ekonomiska uppgifterna är viktig referensdata kommunerna emellan, men det är också viktigt att känna till det ekonomiska läget för varje kommun. Under förhandlingarna mellan kommunerna kan man även kartlägga den eventuella nya kommunens investeringsbehov och göra centrala linjedragningar gällande investeringar.

Enligt 8 § i kommunstrukturlagen ska man i kommunernas sammanslagningsavtal komma överens bland annat om de allmänna principerna för skötseln av ekonomin i den nya kommunen.

Kommunerna kan ha behov av att komma överens om bland annat 

  • utgångspunkterna för den nya kommunens första budget,
  • täckandet av ett eventuellt kumulativt underskott,
  • samordnandet av investeringsplanerna för kommunerna som sammanslås och
  • riktlinjerna för personalpolitiken och löner. (RP 125/2009 rd.)


Med tanke på det ömsesidiga förtroendet mellan kommunerna och den nya kommunens ekonomiska situation är det viktigt att kommunerna undviker att fatta beslut som ökar utgifterna innan sammanslagningen träder i kraft och sköter kommunens ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.