Energibeskattningen

Med energiskatter avses punktskatt på flytande bränslen samt elström och vissa bränslen. Skatterna tas ut med stöd av lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996). Inom energiskatter finns det betydande system för återbäring av punktskatterna, t.ex. skatteåterbäring för lantbruk och energiintensiva företag.

Energiskatterna är harmoniserade inom EU och regleras av rådets direktiv 2003/96/EG och 2009/28/EG. Direktiven fastställer miniminivåer för skatten och hållbarhetskriterier för biobränslen. Beskattningen verkställs av Skatteförvaltningen.

Accisen på flytande bränslen består av energiinnehålls- och koldioxidskatt. Energiinnehållsskatten tas ut enligt bränslets värmevärde och koldioxidskatten enligt förbränningens specifika koldioxidutsläpp. På fossila och biobaserade drivmedel tas en försörjningsberedskapsavgift ut i samband med uttaget av punktskatt.

Skattestödet för dieselbränsle

Energiinnehållsskatten på dieselolja är 25,95 cent/liter lägre än på bensin, eftersom man vill lätta på nyttotrafikens bränslekostnader. På dieseldrivna personbilar uppbärs en årlig drivkraftsskatt som balanserar bränsleskatterna för olika bilister.

Biobränslen beskattas lägre per liter än fossila bränslen

Energibeskattningen syftar till bekämpning av klimatförändringarna. Inom beskattning av flytande bränslen har tyngdpunkten under de senaste åren flyttats till koldioxidskatten. Biobränslen har mindre värmevärden och koldioxidutsläpp än fossila bränslen och med hjälp av energiinnehålls- och koldioxidskatten kan man säkerställa att biobränslen får en lägre skattenivå än fossila bränslen.

Skatten på elström bestäms utifrån användaren

Skatten på elström, tallolja och bränntorv består av energiskatt. För elström tas också en försörjningsberedskapsavgift ut. Skatten på elström är graderad i två skatteklasser.

Accisklass 1 omfattar hushållen, den offentliga sektorn, jordbrukssektorn och tjänsteverksamhet. Även utvinningsverksamhet omfattas av accisklass 1 fr.o.m. 1.1.2015. År 2017 flyttas utvinningsverksamheten tillbaka till accisklass 2. Skatten på elström är 2,253 cent/kWh i klass 1.

Accisklass 2 är avsedd för industrin och växthus. Datorhallar omfattas av skatteklass 2 fr.o.m. 1.1.2014. Skatten på elström är 0,703 cent/kWh i klass 2.

Uppvärmnings- och kraftverksbränslen

På lätt och tung brännolja samt stenkol och naturgas uppbärs en energiinnehållsskatt som bestäms enligt värmevärdet och en koldioxidskatt som baserar sig på koldioxiden som uppstår i samband med brännandet. På uppvärmningsbränslen tas dessutom i samband med punktbeskattningen ut en försörjningsberedskapsavgift. Fasta och gasformiga biobränslen är skattefria och även befriade från försörjningsberedskapsavgiften.

Vid samproduktion av el och värme beskattas endast bränslen som används för produktion av nyttovärme, och koldioxidskatten på bränslen som används har halverats.

År 2015 inbringade energiskatterna 4 309 miljoner euro.

Betydande skattesubventioner

Till energiskattesystemet hör för närvarande 13 skattesubventioner, som beräknas uppgå till cirka 2,2 miljarder euro 2015. De viktigaste subventionerna är

  • lägre skattesats för dieselbränsle
  • lägre skattesats för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner
  • lägre skattesats för aktörer inom accisklass 2 för elström.

Skatteåterbäringen till energiintensiva företag uppgick till cirka 205 miljoner euro 2015. Ambitionen är att omrikta subventioner som är negativa för miljön så, att man samtidigt bidrar till ekonomisk tillväxt och minskar de negativa miljökonsekvenserna. Ett exempel på detta är att återbäringen av energiskatt till jordbruket ändrades 2014 på så sätt att den endast gäller energiinnehållsskatten medan återbäringen av koldioxidskatt avskaffades.

Lag om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994)

Lag om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996)

Lag om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

Mera information om punktskatten på flytande bränslen (Skatteförvaltninges webbplats)

Mera information om punktskatten på elström, stenkol, tallolja och naturgas (Skatteförvaltninges webbplats)

 

Om du har frågor om enskilda skatteärenden ber vi dig kontakta Skatteförvaltningen.