FI SV

Europeiska investeringsbanken EIB

Europeiska investeringsbanken (European Investment Bank, EIB) är Europeiska unionens bank. EIB är ett EU-organ och medverkar i genomförandet av rådets beslut.  Bankens verksamhet främjar uppfyllelsen av EU:s politiska och ekonomiska mål. EIB:s huvuduppgifter definieras i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF artikel 308 och 309). Alla EU:s medlemsstater är medlemmar och delägare i banken.

EIB beviljar långfristiga lån i syfte att främja EU-staternas konvergens, balanserad regional utveckling och ekonomisk och social samhörighet. Banken spelar en central roll för att säkerställa investeringar i projekt som främjar tillväxt och sysselsättning i EU-länderna. Viktiga fokusområden i finansieringen är europeiska transport- och kommunikationsnät, energisektorn, små och medelstora företag, sysselsättning, miljö, utbildning och hälsovård.

År 2012 avtalade delägarna om en ökning av bankens kapital med 10 miljarder euro. EIB:s tecknade aktiekapital är 243 miljarder euro. Finland har tecknat 3,1 miljarder euro av detta. År 2012 uppgick EIB:s utlåning till cirka 52 miljarder euro. Genom kapitaltillskottet kan EIB öka utlåningen åren 2013–2015 och bidra till realekonomin med upp till 60 miljarder euro. Banken strävar efter att kombinera sina lån med EU-medel för att öka finansieringens effektivitet och skapa största möjliga tillväxt- och sysselsättningseffekt.

Viktiga fokusområden i unionens finansieringsverksamhet är innovation och kompetens, utlåning till små och medelstora företag, effektivare resursanvändning – inklusive rena energikällor – samt strategisk infrastruktur. EIB har även beaktat speciella behov i regioner som drabbats värst av den ekonomiska krisen.

Utlåning till tredjeländer

EIB stöder projekt utanför EU som har ett samband med genomförandet av EU:s avtal med tredjeländer. EIB finansierar investeringar som främjar ekonomisk utveckling och vägen mot medlemskap i länder som vill bli medlemmar i EU. Dessutom främjas EU:s och medelhavsländernas partnerskap och samarbete med länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) samt latinamerikanska och asiatiska länder.

Europeiska gemenskapen garanterar lån som EIB beviljar tredjeländer med gemenskapens budgetmedel inom ramen för utlåningsmandat som rådet godkänt. För 2014–2020 ger utlåningsmandatet EIB möjlighet att bevilja lån till central- och östeuropeiska länder, Medelhavsländer, asiatiska och latinamerikanska länder, Ryssland och nya östra grannländer samt Sydafrika med totalt högst 28 miljarder euro.

EIB har ansvaret för investeringsramen i Cotonouavtalet (Investment Facility). Den främjar utveckling av den privata sektorn, ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning i AVS-länderna (stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet). För 2014–2020 har 4 miljarder euro avsatts för finansieringen.

Beslutsfattande

EIB:s råd (Board of Governors) är bankens högsta beslutande organ, som till största del består av medlemsstaternas finansministrar. Styrelsen (Board of Directors) har för närvarande 28 medlemmar som utnämnts av medlemsstaterna och 1 som utnämnts av kommissionen. Det operativa ansvaret har direktionen (Management Committee), som för närvarande består av EIB-chefen och ytterligare åtta medlemmar.

Kontakperson för webbsidan: Kristina Sarjo, Joanna Tikkanen

fornamn.efternamn@vm.fi

Mer information:

EIB:s internetsidor

Europeiska investeringsfondens internetsidor