Färdplan för tjänster som i första hand tillhandahålls elektroniskt

Kuvituskuva nainen selaa ipadiaFinansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta en färdplan för tjänster som i första hand tillhandahålls elektroniskt. Avsikten är att färdplanen ska innehålla hundra sådana medborgar- eller företagstjänster inom den offentliga förvaltningen där de digitala servicekanalerna är primära. Färdplanen bereds i öppet samarbete med olika myndigheter under våren 2017, och målet är att den ska verkställas 2017–2021.

Utarbetandet av färdplanen inleds med redan existerande och utnyttjade tjänster. I arbetet utnyttjas i så hög grad som möjligt god praxis och erfarenheter från Danmark, och vid behov även från andra länder. Målet är att färdplanen blir en kontinuerligt uppdaterad vägvisare för digitalisering.

I enlighet med regeringens tidigare linje kommer man i Finland att 2018 övergå till att i första hand använda en elektronisk postlåda. Vid sidan av identifieringen av tjänster ska man uppskatta hurdana lagstiftningsändringar prioriteringen av elektroniska tjänster förutsätter. Regeringen har fastslagit att man på lagnivå garanterar alternativa ärendehanteringsmedel för dem som av en eller annan orsak inte kan använda elektroniska tjänster. En stödmodell ska också skapas för användningen av elektroniska tjänster.  

Under våren 2017 ordnas öppna diskussionsmöten där man behandlar frågor som gäller färdplanen. Arbetsgruppens mandatperiod varar fram till den 30 juni 2017. Regeringen avgör på basis av arbetsgruppens förslag vilka tjänster som ska tillhandahållas elektroniskt och vilket år.

Färdplanen utgör ett led i regeringens spetsprojekt för digitalisering av den offentliga servicen.

Beslut om tillsättande (pdf, på finska)

Beslut om tillsättande (html, på finska)

Pressmeddelande: Tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt samlas i en färdplan (27.1.2017)

Mer information:

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman (arbetsgruppens ordförande), tfn 0295 530 010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi