FI SV

Finanstillsynen och den gemensamma tillsynsmekanismen

I bankunionen har tillsynen över de största bankerna enligt EU-förordningen (EU) Nr 1024/2013 koncentrerats till det gemensamma tillsynsrådet som är verksamt vid Europeiska centralbanken (ECB). Följande kreditinstitut som är verksamma i Finland står under direkt tillsyn av ECB: Nordea Bank Finland Abp, OP Gruppen, Danske Bank Abp samt Kommunfinans Abp. Finansinspektionen assisterar ECB i tillsynsuppdraget. Kostnaderna med den gemensamma tillsynsmekanismen täcks med tillsynsavgifter som tas ut hos tillsynsobjekten med stöd av ECB:s förordning (EU) Nr 1163/2014.

Finansinspektionen har fortfarande huvudansvaret för den direkta tillsynen över mindre betydande finländska banker. Finansinspektionen övervakar i likhet med tidigare praxis även värdepappersföretag, fondbolag och försäkringsbolag som är verksamma i Finland. Bestämmelser om Finansinspektionens uppgifter och befogenheter finns i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Finansinspektionens utgifter täcks till största delen med tillsynsavgifter som tas ut hos tillsynsobjekten med stöd av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 879/2208).

 

Mera information:

Finansinspektionen

ECBs banktillsyns sidor

 

Kontaktpersoner: Miki Kuusinen