Genomföringen av värdepapperscentralsförordningen

Regeringen utfärdade den 17 mars 2016 en proposition om lagstiftning som genomför EU:s värdepapperscentralsförordning i Finland. Regeringen föreslår en ny lag om värdeandelssystem och clearingverksamhet. Dessutom föreslås det ändringar till flera andra lagar, t.ex. aktiebolagslagen, lagen om andelslag och lagen om Finansinspektionen. Den gällande lagen om värdeandelssystemet och clearingverksamheten föreslås samtidigt bli upphävd.

EU:s förordning om värdepapperscentraler trädde i kraft i september 2014, och den har sedan dess varit direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna.

Propositionen innehåller inte någon utvidgning av förvaltarregistreringen

Regeringen föreslår inte någon utvidgning av förvaltarregistreringen. Den föreslagna lagen förbjuder även i fortsättningen kontoförvaltare, t.ex. banker, från att förvaltarregistrera finländska investerares aktier i det finländska värdeandelssystemet. Utländska investerare ska däremot fortfarande kunna tillämpa förvaltarregistrering i Finland.

  • Direkt ägande: Investerarens innehav registreras på ett personligt värdeandelskonto i värdepapperscentralen.

  • Förvaltarregistrering (flerstegs förvaltning av värdepapper: Investeraren låter registrera sina värdepapper på ett värdeandelskonto i bankens namn. Banken kan vidareförmedla värdepappren för förvaring i en annan bank eller ett värdepappersföretag, varvid förvaringskedjan inkluderar flera förvarare.

Om ett finländskt bolag emitterar aktier i ett annat EU-land tillämpas lagstiftningen i landet i fråga. De flesta EU-länder, t.ex. Sverige och Tyskland, tillämpar förvaltarregistrering. Finland kan genom sin nationella lagstiftning inte begränsa EU-förordningen eller lagstiftningen i andra länder.

I dessa fall kan förvaringskedjan sträcka sig ända till Finland, men förvaringen utgör inte en del av det finländska värdeandelssystemet. Dessa slags förvaringskedjor gör det i princip möjligt för finländska investerare att förvara förvaltarregistrerade aktier i Finland.

EU-förordningen möjliggör emittering utomlands

Finansministeriet är inte medveten om några fall där finländska bolag skulle ha emitterat aktier i utländska värdeandelssystem. Detta har hur som helst varit möjligt sedan september 2014, och propositionen ändrar inte på saken åt det ena eller det andra hållet.

Propositionen ändrar heller inte på fallen där finländska investerare förvarar inhemska aktier i andra EU-länder. Förvaltarregistrering är visserligen förbjuden i sådana fall, men det är svårt att utsträcka förbudet utomlands.

Finansministeriet bereder kompletterande lagstiftning utifrån ekonomiutskottets uttalanden (pressmeddelande 2.5.2017)

Finansministeriet beklagar behandlingen av en journalist i samband med förvaltarregisterärendet (nyhet 28.10.2016)

EU:s förordning om värdepapperscentraler genomförs i Finland (pressmeddelande 17.3.2016)

Statsrådets beslutshandlingar (17.3.2016)

Minister Stubb: Förvaltarregistret drivs inte vidare (notis 1.12.2015)

Sammandrag av remissvaren om värdepappersförvaring färdig (23.11.2015)

36 utlåtanden om öppning av värdepappersförvaringen för konkurrens (pressmeddelande 3.11.2015)

Utlåtandena (Dokument-mellanbladet)

Finansministeriet begär utlåtanden om öppnandet av värdepappersförvaringen för konkurrens (pressmeddelande 21.10.2015)

Hur förändras förvaringen av värdepapper? Frågor och svar (notis 2.10., kompletterat 28.10.2015)

Förvaringen av värdepapper öppnas för konkurrens (pressmeddelande 2.10.2015)

Kontaktperson: Armi Taipale