FI SV EN

Gemensamma datasystem

I och med den tekniska utvecklingen ökar datanätens hastighet ytterligare, utrustningarnas kapacitet ökar och hoten mot datasäkerheten ökar. Ökade möjligheter att utnyttja information innebär en väsentlig utveckling för ekonomi- och personalförvaltningen. Information kan i fortsättningen utnyttjas och kombineras på nya sätt. En stark teknisk trend kommer att vara automatisering av rapportering och informationsutbyte med andra organisationer.

Staten tar fram till slutet av innevarande år i bruk gemensamma processer för ekonomi- och personalförvaltning samt en informationssystemmiljö som stöder dessa (Kieku-projektet 2012-2016). Efter införandet finns behov och möjlighet att utveckla den funktionella effektiviteten i statens enhetliga verksamhetsmiljö. Från och med början av 2017 övergår ägarskapet till datasystemmiljön till Palkeet. Under de kommande tio åren kommer robotiserad processautomation (RPA, robotic process automation) att vara en viktig innovation för att öka automationen och som också möjliggör nya automatiserade arbetssätt för processerna och informationshanteringen inom ekonomi- och personalförvaltningen. Statens ekonomi- och personalförvaltning har en möjlighet att vara en föregångare i att ta ny teknik i bruk i Finland genom att utnyttja teknik som lämpar sig för den nuvarande arkitekturen och ny teknik som är på väg (robotiserad processautomation, monitorering och analys av processer) samt utveckla förmåga i anslutning till robotiserad processautomation genom nätverk.

Andra för staten gemensamma informationssystem inom ekonomi- och personalförvaltning är resehanteringssystemet M2, fakturahanteringssystemet Rondo, personalinformationssystemet Tahti och det  elektroniska rekryteringssystemet Valtiolle.fi.

Kieku

Införandefasens styrgrupp för informationssystemprojektet Kieku (på finska)
Införande av Kieku inom statsförvaltningen (på finska)

Arkitekturbeskrivningar

Målarkitektur för statens upphandlingsverksamhet (kommer)

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Pauliina Pekonen
Tfn 02955 30081
fornamn.efternamn@vm.fi