FI SV EN

Hanko-projektet

Finansministeriet tillsatte 7.8.2014 ett utvecklingsprojekt för statens upphandlingsverksamhet, Hanko-projektet, med bakgrund i kartläggningen 2014 av nuläget för statens upphandlingsverksamhet och de utvecklingsförslag gällande statens upphandlingsverksamhet som presenterats på dess grund. Projektets egentliga utvecklingsfas avslutades 29.1.2016. Cirka 30 experter på upphandlingsverksamhet från ministerier, ämbetsverk och inrättningar samt från universitet deltog i arbetsgruppernas arbete inom olika utvecklingsområden. Ansvaret för att leda projektet låg på finansministeriet och Hansel Ab.

Resultaten från Hanko-projektet har samlats i en slutrapport och de har presenterats för ansvariga personer för upphandlingsverksamheten under Statens upphandlingsdag 9.2.2016. I slutresultatet finns anvisningar och modeller samt analysverktyg för att utveckla ämbetsverkens upphandlingsverksamhet och där ges anvisningar om deras användning. Av dessa kan en utvecklingsväg skapas för att ta över upphandlingsverksamheten.

Genomförandet av rekommendationerna från Hanko-projektet fortsätts under 2016. Det centrala målet är att effektivisera styrningen av statens upphandlingsverksamhet och att i samband med digitaliseringen av upphandlingsverksamheten förbättra produktiviteten i upphandlingsverksamheten samt öka planmässigheten i upphandlingsverksamheten.

Ytterligare information

Slutrapporten för utvecklingsprojektet gällande upphandlingsverksamheten: Resultat samt åtgärds- och utvecklingsförslag 6/2016 (på finska)
Mellanrapport för delområde 1 och 2 i utvecklingsprojektet för statens upphandlingsverksamhet 25/2015 (på finska)
Statens upphandlingsdag 9.2.2016, upptagning och presentationer (på finska)

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Hannu Koivurinta
Tfn 02955 30117
fornamn.efternamn@vm.fi

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Kuuttiniemi
Tfn 02955 30207
fornamn.efternamn@vm.fi