FI SV

Internationella valutafonden IMF

Internationella valutafonden är en systerorganisation till Världsbanken och ska främja medlemsländernas ekonomiska utveckling och finansmarknadens stabilitet. IMF följer upp medlemsländernas ekonomiska utveckling genom konsultationer enligt artikel 4 som oftast sker årligen i medlemsländerna.  Förutom bilateral uppföljning spelar bevakning av världsekonomin en viktig roll.

IMF beviljar korta och medelfristiga krediter, främst för betalningsbalansproblem. I utlåningen åtar sig kredittagaren typiskt att följa ett ekonomiskt program som avtalats med IMF. Syftet är att främja ländernas ekonomiska politik och reformer. Programmen följs upp regelbundet och varje uttag av krediten förutsätter att programvillkoren är uppfyllda. Förutom sedvanlig utlåning ger IMF subventionerade krediter till utvecklingsländer.

Beslutsfattande och Finlands representanter

IMF:s högsta beslutande organ är guvernörsstyrelsen (Board of Governors), som består av guvernörer utnämnda av medlemsländerna. Riktlinjer för organisationens politik ges av en monetär och finansiell kommitté (International Monetary and Financial Committee, IMFC). Guvernörsstyrelsen möts normalt en gång per år och Internationella monetära och finansiella kommittén två gånger per år. I praktiken fattas merparten av besluten av exekutivstyrelsen (Executive Board), som fungerar på heltid.

Finland hör till valkretsen för Norden och Baltikum. Valkretsens ärenden bereds  i nordisk-baltiska monetära och finansiella kommittén (Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee, NBMFC), som består av representanter för finansministerier och centralbanker. I Finland har Finlands Bank huvudansvaret för relationerna med IMF.

IMF:s verkställande direktör är Frankrikes f.d. finansminister Christine Lagarde.

Finlands representant i guvernörsstyrelsen är chefdirektören för Finlands Bank, Erkki Liikanen.

I styrelsen representeras nordisk-baltiska valkretsen åren 2016–2019 av Thomas Östros från Sverige.

Kontakperson för webbsidan: Minna Nikitin

fornamn.efternamn@vm.fi

Mer information:

IMF:s internetsidor

Nordisk-baltiska valkretsens skriftliga ställningstagande i internationella monetära och finansiella kommittén, hösten 2015

Internationella monetära och finansiella kommitténs kommuniké, hösten 2015

Nordisk-baltiska valkretsens anförande under årsmötet 2015

Nordisk-baltiska valkretskontorets halvårsrapport, juli 2016