Kommuner som befinner sig i en särskilt svårt ekonomisk ställning

Kommunen och staten ska tillsammans reda ut kommunens möjligheter att garantera sina invånare den service som lagstiftningen förutsätter samt vidta åtgärder för att trygga förutsättningarna för servicen. Staten understöder kommuner som befinner sig i en speciellt svår ekonomiskt ställning.

Staten är skyldig att understödja kommunen, om de nyckeltal för kommunens ekonomi som beskriver finansieringens tillräcklighet eller soliditeten är väsentligt och upprepade gånger sämre än motsvarande nyckeltal för hela landet och två år efter varandra har underskridit de gränsvärden som anges genom förordning av statsrådet.

Ekonomiska nyckeltal per kommun enligt boksluten för åren 2014 och 2015 (13.6.2016)

63 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Statsrådets förordning 172/2007

Utvärderingsförfarandet i fråga om en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning

Kommunspecifika uppgifter, bokslut 2012

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Vesa Lappalainen
tfn 02955 30389

Konsultativ tjänsteman
Markku Mölläri
tfn 02955 30281

Regeringsråd
Minna-Marja Jokinen
tfn 02955 30820