Kommunernas bokslutskort och kommunernas bokslutsuppgifter

Kommunernas bokslutskort

Kommunernas bokslutskort innehåller kommunernas bokslut för 2013–2015. Kommunkortet anger de viktigaste nyckeltalen i resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen per kommun och för hela landet. Du kan granska boksluten genom att välja kommunens namn i tabellens listruta.

 Kommunernas bokslutskort 2013-2015, kommunkort (uppdaterad 14.12.2016)

Kommunernas bokslutsuppgifter 2015

Årsbidraget i kommunerna på fastlandet försvagades år 2015 med dryga 300 miljoner euro. Kommunernas ekonomiska läge är trots utmaningarna ljusare än väntat, delvis tack vare kommunernas egna balanseringsåtgärder. Samkommunernas ekonomi förstärktes framför allt tack vare sjukvårdsdistriktens positiva utveckling. Samtliga kommunkoncerners ekonomi var positiv. De skärpta och utvidgade utvärderingskriterierna i den nya kommunallag som trädde i kraft 2015 verkar fungera. Både antalet kommuner, samkommuner och kommunkoncerner som går med underskott och beloppet av underskottet i balansomslutningarna sjönk betydligt 2015.

Kommunernas preliminära bokslut 2015 -promemorian (på finska)

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Vesa Lappalainen
tfn 02955 30389

Konsultativ tjänsteman
Markku Mölläri
tfn 02955 30281