FI SV

Kommuninformationsprogrammet

Målet med programmet för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistik och informationsunderhåll (Kommuninformationsprogrammet) är att påskynda och utvidga produceringen av kommuners och samkommuners ekonomi- och verksamhetsstatistik. Målet med programmet är att förbättra och säkerställa kvaliteten och jämförbarheten hos uppgifterna. Åtgärderna som genomförs inom programmet baserar sig på de utvecklingsbehov som omnämnts i slutrapporten från styrgruppen som bereder utvecklandet av kommunstatistiken.

Genom standardisering av verksamhets- och ekonomiuppgifter kan man främja utvecklandet av kommunal produktivitet och effektivitet samt skapandet av ett gemensamt informationsunderlag för bättre uppföljning av kvaliteten och genomslagningen vid utvärderingen av tjänsterna. Standardiseringen av informatoriska produktionsprocesser, begrepp och uppgifter som insamlas minskar på det överlappande och manuella arbetet speciellt i kommunerna och samkommunerna. Standardiseringen möjliggör automatiserad informationsinsamling med vars hjälp man kan uppnå betydande kostnadsbesparingar. Vid informationsproduktionen bör man ta hänsyn till förenligheten hos uppgifterna om ekonomin och verksamheten.

Programmets målsättningar

Programmet syftar till att utveckla kommunernas informationshanteringsprocesser samt bestämmelserna och verktygen som stödjer dem för att förbättra produktionen av information som behövs vid ledandet av kommunen. Koordineringsmålet för programmet är att effektivisera statens informationsinsamling hos kommuner och samkommuner, minska på bördan med tillhandahållandet av information samt att förse kommunernas rapportering med ett modernt informationsinsamlingssystem.

Ett annat mål är att försnabba produktionen av kommuners och samkommuners ekonomi- och lokalitetsstatistikinformation till sex månader. Man vill utvidga den kvartalsvisa ekonomistatistiken samt förbättra och säkerställa informationens kvalitet och jämförbarhet.

Programmets resultat

Man ska utveckla standardiserade datadefinitioner för kommunernas kontouppräkning, kommunernas uppgifts- och serviceklassificeringar samt lokalitetsuppgifterna. Standardutvecklandet har organiserats i JHS-projektgrupper vilkas arbete utmynnar i enhetliga JHS-rekommendationer.

Inom programmet ska man komma överens om och förverkliga gemensamma process- och datadefinitioner för kommunernas informationshantering och informationsunderhåll, liksom även genomföringsanvisningar och administreringsmodellexempel för inledandet av utvecklingen av informationsunderhållet i kommunerna.

Programmet producerar gemensamt överenskomna praxis för nationell informationsproduktion, rapportering och distribuering av kommuners och samkommuners ekonomi- och lokalitetsuppgifter, som understöds med rekommendationer och normer.

Statistikcentralen kommer i anslutning till programmet att förnya innehållet i och förverkligandet av kommunernas ekonomi- och lokalitetstjänst. Andra väsentliga förändringar är bl.a.:

  • påskyndandet av de uppgiftsspecifika driftsekonomiuppgifterna till sex månader
  • utvidgningen av kommunernas kvartalsvisa ekonomistatistikföring
  • effektivare och snabbare ekonomi- och lokalitetsstatistikföringsprocess för kommuner och samkommuner från informationsinsamlingen till utgivning av uppgifterna.

Statistikcentralen kommer också att producera databanken om den viktigaste kommunala statistiska informationen (kommuninformationsdatabank)

Kommuninformationsprogrammet ska utreda behovet, användningsändamålet och produktionssättet av ett nytt lokalitetsregister och en ny informationstjänst för kommunsektorn. Programmets mandatperiod varar tills den 30 juni 2019.

Kontaktinformation

Projektchef
Jani Heikkinen
tfn. 02955 30455
förnamn.efternamn@vm.fi

Konsultativ tjänsteman
Tommi Oikarinen
tfn. 02955 30146
förnamn.efternamn@vm.fi