Kommunstrukturen

Bestämmelser om ändring i kommunindelningen finns i kommunstrukturlagen. 

Förutsättningarna för ändring i kommunindelningen

Enligt 4 § i kommunstrukturlagen kan kommunindelningen ändras, om ändringen främjar de mål som i 2 § ställts upp för utvecklande av kommunindelningen och förbättrar

 1. kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet och produktionen av service eller kommunens funktionsförmåga i övrigt,
 2. servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området,
 3. verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller
 4. samhällsstrukturens funktionsduglighet i området.

Kommunstrukturlagens 6 § anger att man i kommunernas framställning ska motivera behovet att ändra kommunindelningen och utreda hur de i 4 § fastställda förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen uppfylls. Till framställningen ska fogas kommunernas fullmäktiges överensstämmande beslut om kommunernas sammanslagningsframställning inklusive därtill hörande handlingar samt sammanslagningsavtalet som avses i 8 §.

Av framställningen eller handlingarna som fogas till den ska framgå på vilket sätt kommuninvånarna och andra som anser att saken berör dem har getts möjlighet i enlighet med 7 § att påverka och bli hörda vid beredningen av framställningen.

Utredningens innehåll

Enligt kommunstrukturlagen ska utredningen alltid inbegripa åtminstone:

 • en plan för hur förvaltningen och servicen ska ordnas samt hur servicen produceras inom utredningsområdet,
 • en utredning om sammanslagningens konsekvenser för kommunernas samarbete,
 • en utredning över den ekonomiska situationen,
 • en bedömning av hur invånarnas möjligheter att delta och påverka samt närdemokrati förverkligas,
 • en detaljerad bedömning av fördelarna och nackdelarna med en sammanslagning av kommunerna.
 • I en utredning som gäller tvåspråkiga kommuner och kommuner som hör till samernas hembygdsområde ska man bedöma hur de språkliga rättigheterna förverkligas.

Dessutom innehåller lagen bestämmelser om utredningsprocessen enligt följande:

 • personalens ställning i reformen (7, 12 och 29 §)
 • sammanslagningsavtalets innehåll, giltighet och ändring av avtalet (8–9 §)
 • sammanslagningsframställningen och inledande av en sammanslagning (5–7 §)
 • ändringssökande och ändringar av rättelsenatur i fullmäktiges beslut (11 kap)
 • ekonomiskt stöd för sammanslagningsutredningen (41 §)

Särskild kommunindelningsutredning

Kommunstrukturlagen föreskriver också om en särskild kommunindelningsutredning (4 kap) som enligt finansministeriets beslut kan genomföras på grund av eller svårighetsgraden hos ett ärende som gäller en ändring i kommunindelningen eller av någon annan grundad anledning. Den kan genomföras på initiativ av ministeriet, på framställning av en kommun eller om minst 20 procent av de röstberättigade invånarna i en kommun gör en framställning om genomförande av en särskild kommunindelningsutredning. Dessutom kan en särskild kommunindelningsutredning för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk situation inledas på förslag av en utvärderingsgrupp för kriskommunförfarande.

En väsentlig skillnad mellan en särskild kommunindelningsutredning och en utredning som kommunerna själva genomför är kommunindelningsutredarens ställning. Utredaren har då tjänsteansvar och behörighet att bestämma på vilker sätt utredningsarbetet genomförs samt har utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att få de uppgifter och stöd som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag.